1. kai egeneto logoV kuriou pantokratoroV legwn

2. tade legei kurioV pantokratwr ezhlwsa thn ierousalhm kai thn siwn zhlon megan kai qumw megalw ezhlwsa authn

3. tade legei kurioV kai epistreyw epi siwn kai kataskhnwsw en mesw ierousalhm kai klhqhsetai h ierousalhm poliV h alhqinh kai to oroV kuriou pantokratoroV oroV agion

4. tade legei kurioV pantokratwr eti kaqhsontai presbuteroi kai presbuterai en taiV plateiaiV ierousalhm ekastoV thn rabdon autou ecwn en th ceiri autou apo plhqouV hmerwn

5. kai ai plateiai thV polewV plhsqhsontai paidariwn kai korasiwn paizontwn en taiV plateiaiV authV

6. tade legei kurioV pantokratwr dioti ei adunathsei enwpion twn kataloipwn tou laou toutou en taiV hmeraiV ekeinaiV mh kai enwpion emou adunathsei legei kurioV pantokratwr

7. tade legei kurioV pantokratwr idou egw anaswzw ton laon mou apo ghV anatolwn kai apo ghV dusmwn

8. kai eisaxw autouV kai kataskhnwsw en mesw ierousalhm kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon en alhqeia kai en dikaiosunh

9. tade legei kurioV pantokratwr katiscuetwsan ai ceireV umwn twn akouontwn en taiV hmeraiV tautaiV touV logouV toutouV ek stomatoV twn profhtwn af' hV hmeraV teqemeliwtai o oikoV kuriou pantokratoroV kai o naoV af' ou wkodomhtai

10. dioti pro twn hmerwn ekeinwn o misqoV twn anqrwpwn ouk estai eiV onhsin kai o misqoV twn kthnwn ouc uparxei kai tw ekporeuomenw kai tw eisporeuomenw ouk estai eirhnh apo thV qliyewV kai exapostelw pantaV touV anqrwpouV ekaston epi ton plhsion autou

11. kai nun ou kata taV hmeraV taV emprosqen egw poiw toiV kataloipoiV tou laou toutou legei kurioV pantokratwr

12. all' h deixw eirhnhn h ampeloV dwsei ton karpon authV kai h gh dwsei ta genhmata authV kai o ouranoV dwsei thn droson autou kai kataklhronomhsw toiV kataloipoiV tou laou mou panta tauta

13. kai estai on tropon hte en katara en toiV eqnesin oikoV iouda kai oikoV israhl outwV diaswsw umaV kai esesqe en eulogia qarseite kai katiscuete en taiV cersin umwn

14. dioti tade legei kurioV pantokratwr on tropon dienohqhn tou kakwsai umaV en tw parorgisai me touV pateraV umwn legei kurioV pantokratwr kai ou metenohsa

15. outwV paratetagmai kai dianenohmai en taiV hmeraiV tautaiV tou kalwV poihsai thn ierousalhm kai ton oikon iouda qarseite

16. outoi oi logoi ouV poihsete laleite alhqeian ekastoV proV ton plhsion autou kai krima eirhnikon krinate en taiV pulaiV umwn

17. kai ekastoV thn kakian tou plhsion autou mh logizesqe en taiV kardiaiV umwn kai orkon yeudh mh agapate dioti tauta panta emishsa legei kurioV pantokratwr

18. kai egeneto logoV kuriou pantokratoroV proV me legwn

19. tade legei kurioV pantokratwr nhsteia h tetraV kai nhsteia h pempth kai nhsteia h ebdomh kai nhsteia h dekath esontai tw oikw iouda eiV caran kai eiV eufrosunhn kai eiV eortaV agaqaV kai eufranqhsesqe kai thn alhqeian kai thn eirhnhn agaphsate

20. tade legei kurioV pantokratwr eti hxousin laoi polloi kai katoikounteV poleiV pollaV

21. kai suneleusontai katoikounteV pente poleiV eiV mian polin legonteV poreuqwmen dehqhnai tou proswpou kuriou kai ekzhthsai to proswpon kuriou pantokratoroV poreusomai kagw

22. kai hxousin laoi polloi kai eqnh polla ekzhthsai to proswpon kuriou pantokratoroV en ierousalhm kai tou exilaskesqai to proswpon kuriou

23. tade legei kurioV pantokratwr en taiV hmeraiV ekeinaiV ean epilabwntai deka andreV ek paswn twn glwsswn twn eqnwn kai epilabwntai tou kraspedou androV ioudaiou legonteV poreusomeqa meta sou dioti akhkoamen oti o qeoV meq' umwn estin

“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina