1. kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV methren apo thV galilaiaV kai hlqen eiV ta oria thV ioudaiaV peran tou iordanou

2. kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV ekei

3. kai proshlqon autw oi farisaioi peirazonteV auton kai legonteV autw ei exestin anqrwpw apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian

4. o de apokriqeiV eipen autoiV ouk anegnwte oti o poihsaV ap archV arsen kai qhlu epoihsen autouV

5. kai eipen eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera kai thn mhtera kai proskollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

6. wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw

7. legousin autw ti oun mwshV eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai authn

8. legei autoiV oti mwshV proV thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taV gunaikaV umwn ap archV de ou gegonen outwV

9. legw de umin oti oV an apolush thn gunaika autou ei mh epi porneia kai gamhsh allhn moicatai kai o apolelumenhn gamhsaV moicatai

10. legousin autw oi maqhtai autou ei outwV estin h aitia tou anqrwpou meta thV gunaikoV ou sumferei gamhsai

11. o de eipen autoiV ou panteV cwrousin ton logon touton all oiV dedotai

12. eisin gar eunoucoi oitineV ek koiliaV mhtroV egennhqhsan outwV kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisan eautouV dia thn basileian twn ouranwn o dunamenoV cwrein cwreitw

13. tote proshnecqh autw paidia ina taV ceiraV epiqh autoiV kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autoiV

14. o de ihsouV eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein proV me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn

15. kai epiqeiV autoiV taV ceiraV eporeuqh ekeiqen

16. kai idou eiV proselqwn eipen autw didaskale agaqe ti agaqon poihsw ina ecw zwhn aiwnion

17. o de eipen autw ti me legeiV agaqon oudeiV agaqoV ei mh eiV o qeoV ei de qeleiV eiselqein eiV thn zwhn thrhson taV entolaV

18. legei autw poiaV o de ihsouV eipen to ou foneuseiV ou moiceuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV

19. tima ton patera sou kai thn mhtera kai agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

20. legei autw o neaniskoV panta tauta efulaxamhn ek neothtoV mou ti eti usterw

21. efh autw o ihsouV ei qeleiV teleioV einai upage pwlhson sou ta uparconta kai doV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi

22. akousaV de o neaniskoV ton logon aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla

23. o de ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou amhn legw umin oti duskolwV plousioV eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn

24. palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia truphmatoV rafidoV dielqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein

25. akousanteV de oi maqhtai autou exeplhssonto sfodra legonteV tiV ara dunatai swqhnai

26. embleyaV de o ihsouV eipen autoiV para anqrwpoiV touto adunaton estin para de qew panta dunata estin

27. tote apokriqeiV o petroV eipen autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin

28. o de ihsouV eipen autoiV amhn legw umin oti umeiV oi akolouqhsanteV moi en th paliggenesia otan kaqish o uioV tou anqrwpou epi qronou doxhV autou kaqisesqe kai umeiV epi dwdeka qronouV krinonteV taV dwdeka fulaV tou israhl

29. kai paV oV afhken oikiaV h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken tou onomatoV mou ekatontaplasiona lhyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei

30. polloi de esontai prwtoi escatoi kai escatoi prwtoi

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina