1. Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát és Júda határába ment, a Jordánon túlra.

2. Nagy tömeg kísérte, õ pedig meggyógyította õket.

3. Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték: "El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?"

4. Így felelt: "Nem olvastátok, hogy a Teremtõ kezdetben férfinak és nõnek teremtette õket,

5. és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettõ?

6. Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."

7. De azok mondták: "Miért adta akkor Mózes azt a parancsot, hogy elbocsátáskor adjunk válólevelet?"

8. "Mózes szívetek keménységére való tekintettel engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket - felelte -, de kezdetben nem így volt.

9. Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét - hacsak nem paráznasága miatt -, és mást vesz el, házasságot tör. Aki elbocsátott nõt vesz el, szintén házasságot tör."

10. A tanítványok megjegyezték: "Ha így áll a dolog a férj és feleség között, nem érdemes megházasodni."

11. Erre így válaszolt: "Csak az fogja ezt fel, akinek megadatott.

12. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel!"

13. Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították õket.

14. Jézus azonban így szólt: "Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg õket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa!"

15. Azzal rájuk tette kezét, s elment onnét.

16. Egy alkalommal odalépett hozzá valaki, és megkérdezte tõle: "Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?"

17. Így felelt neki: "Miért kérdezel engem a jó felõl? Csak egy valaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat."

18. Az megkérdezte: "Melyeket?" Jézus felsorolta: "Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál,

19. apádat és anyádat tiszteld, felebarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat."

20. Az ifjú erre kijelentette: "Ezeket mind megtartottam. Mit kell még tennem?"

21. "Ha tökéletes akarsz lenni - felelte Jézus -, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!"

22. Ennek hallatára az ifjú szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.

23. Jézus most tanítványaihoz fordult: "Bizony mondom nektek, a gazdagnak nehéz bejutnia a mennyek országába.

24. Újra azt mondom: Könnyebb a tevének átmenni a tû fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába."

25. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek és azt kérdezték: "Hát akkor ki üdvözülhet?"

26. Jézus rájuk nézett, és így szólt: "Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges."

27. Akkor Péter vette át a szót: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk?"

28. Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek, a megújuláskor, amikor az Emberfia dicsõséges trónjára ül, ti is ott ültök majd vele tizenkét trónon és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse fölött.

29. Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nõvéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az örök élet lesz az öröksége.

30. Sokan lesznek elsõkbõl utolsók és utolsókból elsõk."

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina