1. en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsouV toiV sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacuaV kai esqiein

2. oi de farisaioi idonteV eipon autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw

3. o de eipen autoiV ouk anegnwte ti epoihsen dabid ote epeinasen autoV kai oi met autou

4. pwV eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai touV artouV thV proqesewV efagen ouV ouk exon hn autw fagein oude toiV met autou ei mh toiV iereusin monoiV

5. h ouk anegnwte en tw nomw oti toiV sabbasin oi iereiV en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin

6. legw de umin oti tou ierou meizwn estin wde

7. ei de egnwkeite ti estin eleon qelw kai ou qusian ouk an katedikasate touV anaitiouV

8. kurioV gar estin kai tou sabbatou o uioV tou anqrwpou

9. kai metabaV ekeiqen hlqen eiV thn sunagwghn autwn

10. kai idou anqrwpoV hn thn ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legonteV ei exestin toiV sabbasin qerapeuein ina kathgorhswsin autou

11. o de eipen autoiV tiV estai ex umwn anqrwpoV oV exei probaton en kai ean empesh touto toiV sabbasin eiV boqunon ouci krathsei auto kai egerei

12. posw oun diaferei anqrwpoV probatou wste exestin toiV sabbasin kalwV poiein

13. tote legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh ugihV wV h allh

14. oi de farisaioi sumboulion elabon kat autou exelqonteV opwV auton apoleswsin

15. o de ihsouV gnouV anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV pantaV

16. kai epetimhsen autoiV ina mh faneron auton poihswsin

17. opwV plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

18. idou o paiV mou on hretisa o agaphtoV mou eiV on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toiV eqnesin apaggelei

19. ouk erisei oude kraugasei oude akousei tiV en taiV plateiaiV thn fwnhn autou

20. kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ewV an ekbalh eiV nikoV thn krisin

21. kai en tw onomati autou eqnh elpiousin

22. tote proshnecqh autw daimonizomenoV tufloV kai kwfoV kai eqerapeusen auton wste ton tuflon kai kwfon kai lalein kai blepein

23. kai existanto panteV oi ocloi kai elegon mhti outoV estin o uioV dabid

24. oi de farisaioi akousanteV eipon outoV ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn

25. eidwV de o ihsouV taV enqumhseiV autwn eipen autoiV pasa basileia merisqeisa kaq eauthV erhmoutai kai pasa poliV h oikia merisqeisa kaq eauthV ou staqhsetai

26. kai ei o satanaV ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pwV oun staqhsetai h basileia autou

27. kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn esontai kritai

28. ei de egw en pneumati qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

29. h pwV dunatai tiV eiselqein eiV thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei

30. o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

31. dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toiV anqrwpoiV h de tou pneumatoV blasfhmia ouk afeqhsetai toiV anqrwpoiV

32. kai oV an eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw oV d an eiph kata tou pneumatoV tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti

33. h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai

34. gennhmata ecidnwn pwV dunasqe agaqa lalein ponhroi onteV ek gar tou perisseumatoV thV kardiaV to stoma lalei

35. o agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou thV kardiaV ekballei ta agaqa kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra

36. legw de umin oti pan rhma argon o ean lalhswsin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisewV

37. ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh

38. tote apekriqhsan tineV twn grammatewn kai farisaiwn legonteV didaskale qelomen apo sou shmeion idein

39. o de apokriqeiV eipen autoiV genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

40. wsper gar hn iwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV outwV estai o uioV tou anqrwpou en th kardia thV ghV treiV hmeraV kai treiV nuktaV

41. andreV nineuitai anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

42. basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwntoV kai idou pleion solomwntoV wde

43. otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei

44. tote legei epistreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta sesarwmenon kai kekosmhmenon

45. tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outwV estai kai th genea tauth th ponhra

46. eti de autou lalountoV toiV ocloiV idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtounteV autw lalhsai

47. eipen de tiV autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtounteV soi lalhsai

48. o de apokriqeiV eipen tw eiponti autw tiV estin h mhthr mou kai tineV eisin oi adelfoi mou

49. kai ekteinaV thn ceira autou epi touV maqhtaV autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou

50. ostiV gar an poihsh to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV autoV mou adelfoV kai adelfh kai mhthr estin

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina