1. triton touto ercomai proV umaV epi stomatoV duo marturwn kai triwn staqhsetai pan rhma

2. proeirhka kai prolegw wV parwn to deuteron kai apwn nun grafw toiV prohmarthkosin kai toiV loipoiV pasin oti ean elqw eiV to palin ou feisomai

3. epei dokimhn zhteite tou en emoi lalountoV cristou oV eiV umaV ouk asqenei alla dunatei en umin

4. kai gar ei estaurwqh ex asqeneiaV alla zh ek dunamewV qeou kai gar hmeiV asqenoumen en autw alla zhsomeqa sun autw ek dunamewV qeou eiV umaV

5. eautouV peirazete ei este en th pistei eautouV dokimazete h ouk epiginwskete eautouV oti ihsouV cristoV en umin estin ei mh ti adokimoi este

6. elpizw de oti gnwsesqe oti hmeiV ouk esmen adokimoi

7. eucomai de proV ton qeon mh poihsai umaV kakon mhden ouc ina hmeiV dokimoi fanwmen all ina umeiV to kalon poihte hmeiV de wV adokimoi wmen

8. ou gar dunameqa ti kata thV alhqeiaV all uper thV alhqeiaV

9. cairomen gar otan hmeiV asqenwmen umeiV de dunatoi hte touto de kai eucomeqa thn umwn katartisin

10. dia touto tauta apwn grafw ina parwn mh apotomwV crhswmai kata thn exousian hn edwken moi o kurioV eiV oikodomhn kai ouk eiV kaqairesin

11. loipon adelfoi cairete katartizesqe parakaleisqe to auto froneite eirhneuete kai o qeoV thV agaphV kai eirhnhV estai meq umwn

12. aspasasqe allhlouV en agiw filhmati

13. aspazontai umaV oi agioi panteV

14. h cariV tou kuriou ihsou cristou kai h agaph tou qeou kai h koinwnia tou agiou pneumatoV meta pantwn umwn amhn [proV korinqiouV deutera egrafh apo filippwn thV makedoniaV dia titou kai louka]

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina