1. kai umaV ontaV nekrouV toiV paraptwmasin kai taiV amartiaiV

2. en aiV pote periepathsate kata ton aiwna tou kosmou toutou kata ton arconta thV exousiaV tou aeroV tou pneumatoV tou nun energountoV en toiV uioiV thV apeiqeiaV

3. en oiV kai hmeiV panteV anestrafhmen pote en taiV epiqumiaiV thV sarkoV hmwn poiounteV ta qelhmata thV sarkoV kai twn dianoiwn kai hmen tekna fusei orghV wV kai oi loipoi

4. o de qeoV plousioV wn en eleei dia thn pollhn agaphn autou hn hgaphsen hmaV

5. kai ontaV hmaV nekrouV toiV paraptwmasin sunezwopoihsen tw cristw cariti este seswsmenoi

6. kai sunhgeiren kai sunekaqisen en toiV epouranioiV en cristw ihsou

7. ina endeixhtai en toiV aiwsin toiV epercomenoiV ton uperballonta plouton thV caritoV autou en crhstothti ef hmaV en cristw ihsou

8. th gar cariti este seswsmenoi dia thV pistewV kai touto ouk ex umwn qeou to dwron

9. ouk ex ergwn ina mh tiV kauchshtai

10. autou gar esmen poihma ktisqenteV en cristw ihsou epi ergoiV agaqoiV oiV prohtoimasen o qeoV ina en autoiV peripathswmen

11. dio mnhmoneuete oti umeiV pote ta eqnh en sarki oi legomenoi akrobustia upo thV legomenhV peritomhV en sarki ceiropoihtou

12. oti hte en tw kairw ekeinw cwriV cristou aphllotriwmenoi thV politeiaV tou israhl kai xenoi twn diaqhkwn thV epaggeliaV elpida mh econteV kai aqeoi en tw kosmw

13. nuni de en cristw ihsou umeiV oi pote onteV makran egguV egenhqhte en tw aimati tou cristou

14. autoV gar estin h eirhnh hmwn o poihsaV ta amfotera en kai to mesotoicon tou fragmou lusaV

15. thn ecqran en th sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarghsaV ina touV duo ktish en eautw eiV ena kainon anqrwpon poiwn eirhnhn

16. kai apokatallaxh touV amfoterouV en eni swmati tw qew dia tou staurou apokteinaV thn ecqran en autw

17. kai elqwn euhggelisato eirhnhn umin toiV makran kai toiV egguV

18. oti di autou ecomen thn prosagwghn oi amfoteroi en eni pneumati proV ton patera

19. ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou qeou

20. epoikodomhqenteV epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn ontoV akrogwniaiou autou ihsou cristou

21. en w pasa h oikodomh sunarmologoumenh auxei eiV naon agion en kuriw

22. en w kai umeiV sunoikodomeisqe eiV katoikhthrion tou qeou en pneumati

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina