Found 506 Results for: hmin

  • oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV (I São João 5, 20)

  • dia thn alhqeian thn menousan en hmin kai meq hmwn estai eiV ton aiwna (II São João 1, 2)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina