Found 506 Results for: hmin

 • hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmatoV toutestin thV sarkoV autou (Hebreus 10, 20)

 • toigaroun kai hmeiV tosouton econteV perikeimenon hmin nefoV marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonhV trecwmen ton prokeimenon hmin agwna (Hebreus 12, 1)

 • idou twn ippwn touV calinouV eiV ta stomata ballomen proV to peiqesqai autouV hmin kai olon to swma autwn metagomen (São Tiago 3, 3)

 • h dokeite oti kenwV h grafh legei proV fqonon epipoqei to pneuma o katwkhsen en hmin (São Tiago 4, 5)

 • hliaV anqrwpoV hn omoiopaqhV hmin kai proseuch proshuxato tou mh brexai kai ouk ebrexen epi thV ghV eniautouV treiV kai mhnaV ex (São Tiago 5, 17)

 • oiV apekalufqh oti ouc eautoiV hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai (I São Pedro 1, 12)

 • eiV touto gar eklhqhte oti kai cristoV epaqen uper hmwn hmin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toiV icnesin autou (I São Pedro 2, 21)

 • arketoV gar hmin o parelhluqwV cronoV tou biou to qelhma twn eqnwn katergasasqai peporeumenouV en aselgeiaiV epiqumiaiV oinoflugiaiV kwmoiV potoiV kai aqemitoiV eidwlolatreiaiV (I São Pedro 4, 3)

 • sumewn petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV ihsou cristou (II São Pedro 1, 1)

 • wV panta hmin thV qeiaV dunamewV autou ta proV zwhn kai eusebeian dedwrhmenhV dia thV epignwsewV tou kalesantoV hmaV dia doxhV kai arethV (II São Pedro 1, 3)

 • di wn ta megista hmin kai timia epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaV koinwnoi fusewV apofugonteV thV en kosmw en epiqumia fqoraV (II São Pedro 1, 4)

 • kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htiV hn proV ton patera kai efanerwqh hmin (I São João 1, 2)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina