Found 506 Results for: hmin

 • proseucomenoi ama kai peri hmwn ina o qeoV anoixh hmin quran tou logou lalhsai to musthrion tou cristou di o kai dedemai (Colossenses 4, 3)

 • outwV imeiromenoi umwn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou qeou alla kai taV eautwn yucaV dioti agaphtoi hmin gegenhsqe (I Tessalonicenses 2, 8)

 • arti de elqontoV timoqeou proV hmaV af umwn kai euaggelisamenou hmin thn pistin kai thn agaphn umwn kai oti ecete mneian hmwn agaqhn pantote epipoqounteV hmaV idein kaqaper kai hmeiV umaV (I Tessalonicenses 3, 6)

 • toiV plousioiV en tw nun aiwni paraggelle mh uyhlofronein mhde hlpikenai epi ploutou adhlothti all en tw qew tw zwnti tw pareconti hmin plousiwV panta eiV apolausin (I Timóteo 6, 17)

 • ou gar edwken hmin o qeoV pneuma deiliaV alla dunamewV kai agaphV kai swfronismou (II Timóteo 1, 7)

 • tou swsantoV hmaV kai kalesantoV klhsei agia ou kata ta erga hmwn alla kat idian proqesin kai carin thn doqeisan hmin en cristw ihsou pro cronwn aiwniwn (II Timóteo 1, 9)

 • thn kalhn parakataqhkhn fulaxon dia pneumatoV agiou tou enoikountoV en hmin (II Timóteo 1, 14)

 • polumerwV kai polutropwV palai o qeoV lalhsaV toiV patrasin en toiV profhtaiV ep escatwn twn hmerwn toutwn elalhsen hmin en uiw (Hebreus 1, 1)

 • kai ouk estin ktisiV afanhV enwpion autou panta de gumna kai tetrachlismena toiV ofqalmoiV autou proV on hmin o logoV (Hebreus 4, 13)

 • peri ou poluV hmin o logoV kai dusermhneutoV legein epei nwqroi gegonate taiV akoaiV (Hebreus 5, 11)

 • toioutoV gar hmin eprepen arciereuV osioV akakoV amiantoV kecwrismenoV apo twn amartwlwn kai uyhloteroV twn ouranwn genomenoV (Hebreus 7, 26)

 • marturei de hmin kai to pneuma to agion meta gar to proeirhkenai (Hebreus 10, 15)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina