1. Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, doðe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.

2. I gle, nastade žestok potres jer anðeo Gospodnji siðe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.

3. Lice mu bijaše kao munja, a odjeæa bijela kao snijeg.

4. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

5. A anðeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite!

6. Nije ovdje! Uskrsnu kako reèe. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao

7. pa poðite žurno i javite njegovim uèenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje æete ga vidjeti. Evo, rekoh vam."

8. One otiðoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošæu otrèaše javiti njegovim uèenicima.

9. Kad eto im Isusa u susret! Reèe im: "Zdravo!" One polete k njemu, obujme mu noge i nièice mu se poklone.

10. Tada im Isus reèe: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braæi da poðu u Galileju! Ondje æe me vidjeti!"

11. Dok su one odlazile, gle, neki od straže doðoše u grad i javiše glavarima sveæenièkim sve što se dogodilo.

12. Oni se sabraše sa starješinama na vijeæanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima

13. govoreæi: "Recite: 'Noæu dok smo mi spavali, doðoše njegovi uèenici i ukradoše ga.'

14. Ako to doèuje upravitelj, mi æemo ga uvjeriti i sve uèiniti da vi budete bez brige."

15. Oni uzeše novac i uèiniše kako bijahu pouèeni. I razglasilo se to meðu Židovima - sve do danas.

16. Jedanaestorica poðoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.

17. Kad ga ugledaše, padoše nièice preda nj. A neki posumnjaše.

18. Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!

19. Poðite dakle i uèinite mojim uèenicima sve narode krsteæi ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

20. i uèeæi ih èuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina