1. Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga ðavao iskuša.

2. I propostivši èetrdeset dana i èetrdeset noæi, napokon ogladnje.

3. Tada mu pristupi napasnik i reèe: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom."

4. A on odgovori: "Pisano je: Ne živi èovjek samo o kruhu, nego o svakoj rijeèi što izlazi iz Božjih usta."

5. Ðavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama

6. i reèe mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anðelima æe svojim zapovjediti za tebe i na rukama æe te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen."

7. Isus mu kaza: "Pisano je takoðer: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!"

8. Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu

9. pa mu reèe: "Sve æu ti to dati ako mi se nièice pokloniš."

10. Tada mu reèe Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!"

11. Tada ga pusti ðavao. I gle, anðeli pristupili i služili mu.

12. A èuvši da je Ivan predan, povuèe se u Galileju.

13. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na podruèju Zebulunovu i Naftalijevu

14. da se ispuni što je reèeno po proroku Izaiji:

15. Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska -

16. narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.

17. Otada je Isus poèeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!"

18. Prolazeæi uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari.

19. I kaže im: "Hajdete za mnom, uèinit æu vas ribarima ljudi!"

20. Oni brzo ostave mreže i poðu za njim.

21. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u laði su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih.

22. Oni brzo ostave laðu i oca te poðu za njim.

23. I obilazio je Isus svom Galilejom nauèavajuæi po njihovim sinagogama, propovijedajuæi Evanðelje o Kraljevstvu i lijeèeæi svaku bolest i svaku nemoæ u narodu.

24. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazlièitijih bolesti i patnja - opsjednute, mjeseèare, uzete - i on ih ozdravljaše.

25. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina