Encontrados 46 resultados para: ieremiaV

 • kai eqrhnhsen ieremiaV epi iwsian kai eipan panteV oi arconteV kai ai arcousai qrhnon epi iwsian ewV thV shmeron kai edwkan auton eiV prostagma epi israhl kai idou gegraptai epi twn qrhnwn (II Crônicas 35, 25)
 • kai en olh th ioudaia epenqhsan ton iwsian kai eqrhnhsen ieremiaV o profhthV uper iwsiou kai oi prokaqhmenoi sun gunaixin eqrhnousan auton ewV thV hmeraV tauthV kai exedoqh touto ginesqai aiei eiV apan to genoV israhl (Esdras 1, 30)

 • kai ek twn uiwn baani ieremiaV momdioV mahroV iouhl mamdai kai pediaV kai anwV karabasiwn kai eliasiboV kai mamnitanaimoV eliasiV bannouV elialiV someiV selemiaV naqaniaV kai ek twn uiwn ezwra sessiV ezril azahloV samatoV zambriV iwshpoV (Esdras 9, 34)

 • eurisketai de en taiV apografaiV ieremiaV o profhthV oti ekeleusen tou puroV labein touV metagenomenouV wV seshmantai (II Macabeus 2, 1)

 • kai elqwn o ieremiaV euren oikon antrwdh kai thn skhnhn kai thn kibwton kai to qusiasthrion tou qumiamatoV eishnegken ekei kai thn quran enefraxen (II Macabeus 2, 5)

 • wV de o ieremiaV egnw memyamenoV autoiV eipen oti kai agnwstoV o topoV estai ewV an sunagagh o qeoV episunagwghn tou laou kai ilewV genhtai (II Macabeus 2, 7)

 • apokriqenta de ton onian eipein o filadelfoV outoV estin o polla proseucomenoV peri tou laou kai thV agiaV polewV ieremiaV o tou qeou profhthV (II Macabeus 15, 14)
 • kai hlqen ieremiaV apo thV diaptwsewV ou apesteilen auton kurioV ekei tou profhteusai kai esth en th aulh oikou kuriou kai eipe proV panta ton laon (Jeremias 19, 14)

 • kai exhgagen pascwr ton ieremian ek tou katarraktou kai eipen autw ieremiaV ouci pascwr ekalesen kurioV to onoma sou all' h metoikon (Jeremias 20, 3)

 • kai eipen proV autouV ieremiaV outwV ereite proV sedekian basilea iouda (Jeremias 21, 3)

 • a eprofhteusen ieremiaV epi ta eqnh ta ailam (Jeremias 25, 14)

 • kai egrayen ieremiaV panta ta kaka a hxei epi babulwna en bibliw eni pantaV touV logouV toutouV touV gegrammenouV epi babulwna (Jeremias 28, 60)
“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina