Encontrados 276 resultados para: hmeiV

 • hmeiV fusei ioudaioi kai ouk ex eqnwn amartwloi (Gálatas 2, 15)

 • eidoteV oti ou dikaioutai anqrwpoV ex ergwn nomou ean mh dia pistewV ihsou cristou kai hmeiV eiV criston ihsoun episteusamen ina dikaiwqwmen ek pistewV cristou kai ouk ex ergwn nomou dioti ou dikaiwqhsetai ex ergwn nomou pasa sarx (Gálatas 2, 16)

 • outwV kai hmeiV ote hmen nhpioi upo ta stoiceia tou kosmou hmen dedoulwmenoi (Gálatas 4, 3)

 • hmeiV de adelfoi kata isaak epaggeliaV tekna esmen (Gálatas 4, 28)

 • hmeiV gar pneumati ek pistewV elpida dikaiosunhV apekdecomeqa (Gálatas 5, 5)

 • en oiV kai hmeiV panteV anestrafhmen pote en taiV epiqumiaiV thV sarkoV hmwn poiounteV ta qelhmata thV sarkoV kai twn dianoiwn kai hmen tekna fusei orghV wV kai oi loipoi (Efésios 2, 3)

 • hmeiV gar esmen h peritomh oi pneumati qew latreuonteV kai kaucwmenoi en cristw ihsou kai ouk en sarki pepoiqoteV (Filipenses 3, 3)

 • dia touto kai hmeiV af hV hmeraV hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoV autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh (Colossenses 1, 9)

 • on hmeiV kataggellomen nouqetounteV panta anqrwpon kai didaskonteV panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw ihsou (Colossenses 1, 28)

 • dia touto kai hmeiV eucaristoumen tw qew adialeiptwV oti paralabonteV logon akohV par hmwn tou qeou edexasqe ou logon anqrwpwn alla kaqwV estin alhqwV logon qeou oV kai energeitai en umin toiV pisteuousin (I Tessalonicenses 2, 13)

 • hmeiV de adelfoi aporfanisqenteV af umwn proV kairon wraV proswpw ou kardia perissoterwV espoudasamen to proswpon umwn idein en pollh epiqumia (I Tessalonicenses 2, 17)

 • arti de elqontoV timoqeou proV hmaV af umwn kai euaggelisamenou hmin thn pistin kai thn agaphn umwn kai oti ecete mneian hmwn agaqhn pantote epipoqounteV hmaV idein kaqaper kai hmeiV umaV (I Tessalonicenses 3, 6)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina