Encontrados 276 resultados para: hmeiV

 • eipen oun qwmaV o legomenoV didumoV toiV summaqhtaiV agwmen kai hmeiV ina apoqanwmen met autou (São João 11, 16)

 • apekriqh autw o ocloV hmeiV hkousamen ek tou nomou oti o cristoV menei eiV ton aiwna kai pwV su legeiV oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tiV estin outoV o uioV tou anqrwpou (São João 12, 34)

 • kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw proV se ercomai pater agie thrhson autouV en tw onomati sou ouV dedwkaV moi ina wsin en kaqwV hmeiV (São João 17, 11)

 • kai egw thn doxan hn dedwkaV moi dedwka autoiV ina wsin en kaqwV hmeiV en esmen (São João 17, 22)

 • apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeiV nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion qeou epoihsen (São João 19, 7)

 • legei autoiV simwn petroV upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeiV sun soi exhlqon kai anebhsan eiV to ploion euquV kai en ekeinh th nukti epiasan ouden (São João 21, 3)

 • kai pwV hmeiV akouomen ekastoV th idia dialektw hmwn en h egennhqhmen (Atos dos Apóstolos 2, 8)

 • touton ton ihsoun anesthsen o qeoV ou panteV hmeiV esmen martureV (Atos dos Apóstolos 2, 32)

 • ton de archgon thV zwhV apekteinate on o qeoV hgeiren ek nekrwn ou hmeiV martureV esmen (Atos dos Apóstolos 3, 15)

 • ei hmeiV shmeron anakrinomeqa epi euergesia anqrwpou asqenouV en tini outoV seswstai (Atos dos Apóstolos 4, 9)

 • ou dunameqa gar hmeiV a eidomen kai hkousamen mh lalein (Atos dos Apóstolos 4, 20)

 • kai hmeiV esmen autou martureV twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o qeoV toiV peiqarcousin autw (Atos dos Apóstolos 5, 32)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina