Encontrados 276 resultados para: hmeiV

 • umaV de o kurioV pleonasai kai perisseusai th agaph eiV allhlouV kai eiV pantaV kaqaper kai hmeiV eiV umaV (I Tessalonicenses 3, 12)

 • touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi eiV thn parousian tou kuriou ou mh fqaswmen touV koimhqentaV (I Tessalonicenses 4, 15)

 • epeita hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi ama sun autoiV arpaghsomeqa en nefelaiV eiV apanthsin tou kuriou eiV aera kai outwV pantote sun kuriw esomeqa (I Tessalonicenses 4, 17)

 • hmeiV de hmeraV onteV nhfwmen endusamenoi qwraka pistewV kai agaphV kai perikefalaian elpida swthriaV (I Tessalonicenses 5, 8)

 • hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaV o qeoV ap archV eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV (II Tessalonicenses 2, 13)

 • hmen gar pote kai hmeiV anohtoi apeiqeiV planwmenoi douleuonteV epiqumiaiV kai hdonaiV poikilaiV en kakia kai fqonw diagonteV stughtoi misounteV allhlouV (Tito 3, 3)

 • ouk ex ergwn twn en dikaiosunh wn epoihsamen hmeiV alla kata ton autou eleon eswsen hmaV dia loutrou paliggenesiaV kai anakainwsewV pneumatoV agiou (Tito 3, 5)

 • pwV hmeiV ekfeuxomeqa thlikauthV amelhsanteV swthriaV htiV archn labousa laleisqai dia tou kuriou upo twn akousantwn eiV hmaV ebebaiwqh (Hebreus 2, 3)

 • cristoV de wV uioV epi ton oikon autou ou oikoV esmen hmeiV eanper thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV mecri telouV bebaian katascwmen (Hebreus 3, 6)

 • hmeiV de ouk esmen upostolhV eiV apwleian alla pistewV eiV peripoihsin yuchV (Hebreus 10, 39)

 • toigaroun kai hmeiV tosouton econteV perikeimenon hmin nefoV marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonhV trecwmen ton prokeimenon hmin agwna (Hebreus 12, 1)

 • blepete mh paraithshsqe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk efugon ton epi thV ghV paraithsamenoi crhmatizonta pollw mallon hmeiV oi ton ap ouranwn apostrefomenoi (Hebreus 12, 25)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina