Encontrados 276 resultados para: hmeiV

 • ton gar mh gnonta amartian uper hmwn amartian epoihsen ina hmeiV ginwmeqa dikaiosunh qeou en autw (II Coríntios 5, 21)

 • mhpwV ean elqwsin sun emoi makedoneV kai eurwsin umaV aparaskeuastouV kataiscunqwmen hmeiV ina mh legwmen umeiV en th upostasei tauth thV kauchsewV (II Coríntios 9, 4)

 • ta kata proswpon blepete ei tiV pepoiqen eautw cristou einai touto logizesqw palin af eautou oti kaqwV autoV cristou outwV kai hmeiV cristou (II Coríntios 10, 7)

 • hmeiV de ouci eiV ta ametra kauchsomeqa alla kata to metron tou kanonoV ou emerisen hmin o qeoV metrou efikesqai acri kai umwn (II Coríntios 10, 13)

 • o de poiw kai poihsw ina ekkoyw thn aformhn twn qelontwn aformhn ina en w kaucwntai eureqwsin kaqwV kai hmeiV (II Coríntios 11, 12)

 • kata atimian legw wV oti hmeiV hsqenhsamen en w d an tiV tolma en afrosunh legw tolmw kagw (II Coríntios 11, 21)

 • kai gar ei estaurwqh ex asqeneiaV alla zh ek dunamewV qeou kai gar hmeiV asqenoumen en autw alla zhsomeqa sun autw ek dunamewV qeou eiV umaV (II Coríntios 13, 4)

 • elpizw de oti gnwsesqe oti hmeiV ouk esmen adokimoi (II Coríntios 13, 6)

 • eucomai de proV ton qeon mh poihsai umaV kakon mhden ouc ina hmeiV dokimoi fanwmen all ina umeiV to kalon poihte hmeiV de wV adokimoi wmen (II Coríntios 13, 7)

 • cairomen gar otan hmeiV asqenwmen umeiV de dunatoi hte touto de kai eucomeqa thn umwn katartisin (II Coríntios 13, 9)

 • alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw (Gálatas 1, 8)

 • kai gnonteV thn carin thn doqeisan moi iakwboV kai khfaV kai iwannhV oi dokounteV stuloi einai dexiaV edwkan emoi kai barnaba koinwniaV ina hmeiV eiV ta eqnh autoi de eiV thn peritomhn (Gálatas 2, 9)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina