Encontrados 1682 resultados para: ean

 • ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh (I São João 5, 16)

 • agaphte piston poieiV o ean ergash eiV touV adelfouV kai eiV touV xenouV (III São João 1, 5)

 • dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiV ponhroiV fluarwn hmaV kai mh arkoumenoV epi toutoiV oute autoV epidecetai touV adelfouV kai touV boulomenouV kwluei kai ek thV ekklhsiaV ekballei (III São João 1, 10)

 • mnhmoneue oun poqen ekpeptwkaV kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacei kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV (Apocalipse 2, 5)

 • idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn (Apocalipse 2, 22)

 • mnhmoneue oun pwV eilhfaV kai hkousaV kai threi kai metanohson ean oun mh grhgorhshV hxw epi se wV klepthV kai ou mh gnwV poian wran hxw epi se (Apocalipse 3, 3)

 • egw osouV ean filw elegcw kai paideuw zhlwson oun kai metanohson (Apocalipse 3, 19)

 • idou esthka epi thn quran kai krouw ean tiV akoush thV fwnhV mou kai anoixh thn quran eiseleusomai proV auton kai deipnhsw met autou kai autoV met emou (Apocalipse 3, 20)

 • outoi ecousin exousian kleisai ton ouranon ina mh brech uetoV en hmeraiV autwn thV profhteiaV kai exousian ecousin epi twn udatwn strefein auta eiV aima kai pataxai thn ghn pash plhgh osakiV ean qelhswsin (Apocalipse 11, 6)

 • oti aima agiwn kai profhtwn execean kai aima autoiV edwkaV piein axioi gar eisin (Apocalipse 16, 6)

 • kai eipen moi gegonen egw eimi to a kai to w h arch kai to teloV egw tw diywnti dwsw ek thV phghV tou udatoV thV zwhV dwrean (Apocalipse 21, 6)

 • kai to pneuma kai h numfh legousin elqe kai o akouwn eipatw elqe kai o diywn elqetw kai o qelwn lambanetw to udwr zwhV dwrean (Apocalipse 22, 17)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina