Encontrados 1682 resultados para: ean

 • ean oun tiV ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuoV eiV timhn hgiasmenon kai eucrhston tw despoth eiV pan ergon agaqon htoimasmenon (II Timóteo 2, 21)

 • cristoV de wV uioV epi ton oikon autou ou oikoV esmen hmeiV eanper thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV mecri telouV bebaian katascwmen (Hebreus 3, 6)

 • dio kaqwV legei to pneuma to agion shmeron ean thV fwnhV autou akoushte (Hebreus 3, 7)

 • metocoi gar gegonamen tou cristou eanper thn archn thV upostasewV mecri telouV bebaian katascwmen (Hebreus 3, 14)

 • en tw legesqai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw (Hebreus 3, 15)

 • palin tina orizei hmeran shmeron en dabid legwn meta tosouton cronon kaqwV eirhtai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn (Hebreus 4, 7)

 • kai touto poihsomen eanper epitreph o qeoV (Hebreus 6, 3)

 • o de dikaioV ek pistewV zhsetai kai ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw (Hebreus 10, 38)

 • ginwskete ton adelfon timoqeon apolelumenon meq ou ean tacion erchtai oyomai umaV (Hebreus 13, 23)

 • ean gar eiselqh eiV thn sunagwghn umwn anhr crusodaktulioV en esqhti lampra eiselqh de kai ptwcoV en rupara esqhti (São Tiago 2, 2)

 • ti to ofeloV adelfoi mou ean pistin legh tiV ecein erga de mh ech mh dunatai h pistiV swsai auton (São Tiago 2, 14)

 • ean de adelfoV h adelfh gumnoi uparcwsin kai leipomenoi wsin thV efhmerou trofhV (São Tiago 2, 15)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina