Encontrados 1682 resultados para: ean

 • egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron (I São João 2, 14)

 • mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw (I São João 2, 15)

 • umeiV oun o hkousate ap archV en umin menetw ean en umin meinh o ap archV hkousate kai umeiV en tw uiw kai en tw patri meneite (I São João 2, 24)

 • ean eidhte oti dikaioV estin ginwskete oti paV o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai (I São João 2, 29)

 • agaphtoi nun tekna qeou esmen kai oupw efanerwqh ti esomeqa oidamen de oti ean fanerwqh omoioi autw esomeqa oti oyomeqa auton kaqwV estin (I São João 3, 2)

 • oti ean kataginwskh hmwn h kardia oti meizwn estin o qeoV thV kardiaV hmwn kai ginwskei panta (I São João 3, 20)

 • agaphtoi ean h kardia hmwn mh kataginwskh hmwn parrhsian ecomen proV ton qeon (I São João 3, 21)

 • kai o ean aitwmen lambanomen par autou oti taV entolaV autou throumen kai ta aresta enwpion autou poioumen (I São João 3, 22)

 • qeon oudeiV pwpote teqeatai ean agapwmen allhlouV o qeoV en hmin menei kai h agaph autou teteleiwmenh estin en hmin (I São João 4, 12)

 • ean tiV eiph oti agapw ton qeon kai ton adelfon autou mish yeusthV estin o gar mh agapwn ton adelfon autou on ewraken ton qeon on ouc ewraken pwV dunatai agapan (I São João 4, 20)

 • kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn (I São João 5, 14)

 • kai ean oidamen oti akouei hmwn o an aitwmeqa oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen par autou (I São João 5, 15)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina