Encontrados 1682 resultados para: ean

 • epei ean euloghshV tw pneumati o anaplhrwn ton topon tou idiwtou pwV erei to amhn epi th sh eucaristia epeidh ti legeiV ouk oiden (I Coríntios 14, 16)

 • ean oun sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai panteV glwssaiV lalwsin eiselqwsin de idiwtai h apistoi ouk erousin oti mainesqe (I Coríntios 14, 23)

 • ean de panteV profhteuwsin eiselqh de tiV apistoV h idiwthV elegcetai upo pantwn anakrinetai upo pantwn (I Coríntios 14, 24)

 • ean de mh h diermhneuthV sigatw en ekklhsia eautw de laleitw kai tw qew (I Coríntios 14, 28)

 • ean de allw apokalufqh kaqhmenw o prwtoV sigatw (I Coríntios 14, 30)

 • afron su o speireiV ou zwopoieitai ean mh apoqanh (I Coríntios 15, 36)

 • otan de paragenwmai ouV ean dokimashte di epistolwn toutouV pemyw apenegkein thn carin umwn eiV ierousalhm (I Coríntios 16, 3)

 • ean de h axion tou kame poreuesqai sun emoi poreusontai (I Coríntios 16, 4)

 • proV umaV de tucon paramenw h kai paraceimasw ina umeiV me propemyhte ou ean poreuwmai (I Coríntios 16, 6)

 • ou qelw gar umaV arti en parodw idein elpizw de cronon tina epimeinai proV umaV ean o kurioV epitreph (I Coríntios 16, 7)

 • ean de elqh timoqeoV blepete ina afobwV genhtai proV umaV to gar ergon kuriou ergazetai wV kai egw (I Coríntios 16, 10)

 • oidamen gar oti ean h epigeioV hmwn oikia tou skhnouV kataluqh oikodomhn ek qeou ecomen oikian aceiropoihton aiwnion en toiV ouranoiV (II Coríntios 5, 1)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina