Encontrados 1682 resultados para: ean

 • outwV kai h pistiV ean mh erga ech nekra estin kaq eauthn (São Tiago 2, 17)

 • anti tou legein umaV ean o kurioV qelhsh kai zhswmen kai poihswmen touto h ekeino (São Tiago 4, 15)

 • adelfoi ean tiV en umin planhqh apo thV alhqeiaV kai epistreyh tiV auton (São Tiago 5, 19)

 • kai tiV o kakwswn umaV ean tou agaqou mimhtai genhsqe (I São Pedro 3, 13)

 • ean eipwmen oti koinwnian ecomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian (I São João 1, 6)

 • ean de en tw fwti peripatwmen wV autoV estin en tw fwti koinwnian ecomen met allhlwn kai to aima ihsou cristou tou uiou autou kaqarizei hmaV apo pashV amartiaV (I São João 1, 7)

 • ean eipwmen oti amartian ouk ecomen eautouV planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin (I São João 1, 8)

 • ean omologwmen taV amartiaV hmwn pistoV estin kai dikaioV ina afh hmin taV amartiaV kai kaqarish hmaV apo pashV adikiaV (I São João 1, 9)

 • ean eipwmen oti ouc hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoV autou ouk estin en hmin (I São João 1, 10)

 • teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tiV amarth paraklhton ecomen proV ton patera ihsoun criston dikaion (I São João 2, 1)

 • kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taV entolaV autou thrwmen (I São João 2, 3)

 • grafw umin patereV oti egnwkate ton ap archV grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera (I São João 2, 13)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina