Encontrados 13 resultados para: ceroubim

 • kai exebalen ton adam kai katwkisen auton apenanti tou paradeisou thV trufhV kai etaxen ta ceroubim kai thn floginhn romfaian thn strefomenhn fulassein thn odon tou xulou thV zwhV (Gênesis 3, 24)
 • kai poihseiV duo ceroubim crusa toreuta kai epiqhseiV auta ex amfoterwn twn klitwn tou ilasthriou (Êxodo 25, 18)

 • poihqhsontai ceroub eiV ek tou klitouV toutou kai ceroub eiV ek tou klitouV tou deuterou tou ilasthriou kai poihseiV touV duo ceroubim epi ta duo klith (Êxodo 25, 19)

 • esontai oi ceroubim ekteinonteV taV pterugaV epanwqen suskiazonteV taiV pteruxin autwn epi tou ilasthriou kai ta proswpa autwn eiV allhla eiV to ilasthrion esontai ta proswpa twn ceroubim (Êxodo 25, 20)

 • kai gnwsqhsomai soi ekeiqen kai lalhsw soi anwqen tou ilasthriou ana meson twn duo ceroubim twn ontwn epi thV kibwtou tou marturiou kai kata panta osa an enteilwmai soi proV touV uiouV israhl (Êxodo 25, 22)

 • kai thn skhnhn poihseiV deka aulaiaV ek bussou keklwsmenhV kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou ceroubim ergasia ufantou poihseiV autaV (Êxodo 26, 1)

 • kai poihseiV katapetasma ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou nenhsmenhV ergon ufanton poihseiV auto ceroubim (Êxodo 26, 31)
 • kai epoihsan to katapetasma ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV ergon ufantou ceroubim (Êxodo 37, 3)

 • kai epoihsan to katapetasma thV quraV thV skhnhV tou marturiou ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV ergon ufantou ceroubim (Êxodo 37, 5)

 • kai touV duo ceroubim crusouV (Êxodo 38, 6)

 • en tw eisporeuesqai mwushn eiV thn skhnhn tou marturiou lalhsai autw kai hkousen thn fwnhn kuriou lalountoV proV auton anwqen tou ilasthriou o estin epi thV kibwtou tou marturiou ana meson twn duo ceroubim kai elalei proV auton (Números 7, 89)

 • kai apesteilen o laoV eiV shlwm kai airousin ekeiqen thn kibwton kuriou kaqhmenou ceroubim kai amfoteroi oi uioi hli meta thV kibwtou ofni kai fineeV (I Samuel 4, 4)
“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina