1. Azokban a napokba lépett fel Mattatiás, János fia és Simeon unokája. Joarib fiai közül való pap volt Jeruzsálemben, de Modinban élt.

2. Öt fia volt: János, melléknevén Gaddi,

3. Simon, melléknevén Tasszi,

4. Júdás, melléknevén Makkabeus,

5. Eleazár, melléknevén Auaran és Jonatán, melléknevén Affusz.

6. Amikor látta a Júdában és Jeruzsálemben végbemenõ istenkáromlásokat,

7. azt mondta: "Jaj nekem! Miért születtem? Azért, hogy lássam népem pusztulását és a szent város romjait, s hogy tétlenül üljek, amikor kiszolgáltatják az ellenségnek, a szentély pedig idegenek hatalmában van?

8. Temploma olyan, mint a meggyalázott férfi, pompás fölszerelését elhurcolták zsákmányul.

9. Az utcákon lekaszabolták a gyermekeket, az ifjak meg az ellenség kardélén hulltak el.

10. Hol van nép, amely ne uralkodott volna rajta, s ne szerzett volna tõle zsákmányt?

11. Minden ékszerét elrabolták. Aki egykor szabad volt, rabszolga lett.

12. Nézzétek szentélyünket: díszünket, dicsõségünket hogy kifosztották! A pogányok megszentségtelenítették.

13. Miért is élünk még?"

14. Mattatiás fiai megszaggatták ruhájukat, vezeklõruhát öltöttek és gyászoltak.

15. A király tisztviselõi, akiknek elpártolásra kellett kényszeríteniük õket, Modinba értek, hogy áldozati ünnepet rendezzenek.

16. Izraelbõl sokan átpártoltak hozzájuk. Mattatiás és fiai azonban összefogtak.

17. Erre a király tisztviselõi elkezdték, és így beszéltek Mattatiáshoz: "Te tekintélyes és másokra is hatással levõ vezetõ ember vagy ebben a városban, s fiaid, rokonaid támogatnak.

18. Lépj hát elsõként elõ, és teljesítsd a király parancsát, amint minden nép tette és ahogy Júda férfiai és a Jeruzsálemben maradottak is (tették). Akkor fiaddal együtt a király barátai közé számítasz. Megjutalmaznak arannyal, ezüsttel és sok-sok ajándékkal, fiaddal egyetemben."

19. Mattatiás válaszolt, és kemény hangon ezt mondta: "Ha a király hatalma alá tartozó minden nép hallgat is rá, s mindenki elhagyja is atyái hitét és eleget tesz is utasításainak,

20. én, a fiaim és a testvéreim atyáink szövetségéhez hûen fogunk élni.

21. Távol legyen tõlünk, hogy a törvénytõl és a parancsoktól eltérjünk!

22. Nem engedelmeskedünk a király rendeletének, és nem térünk el hitünktõl sem jobbra, sem balra."

23. Alighogy ezt kijelentette, Júda fiai közül elõlépett az egyik, hogy mindenki szeme láttára áldozatot mutasson be a király parancsa szerint a modini oltáron.

24. Ennek láttán Mattatiás fölindult, a legbenseje is beleremegett. Szent harag töltötte el, nekiesett és leütötte az oltárnál.

25. A király tisztviselõjét is megölte, aki áldozatbemutatásra ösztökélte, majd lerombolta az oltárt.

26. A törvényért szállt síkra, mint egykor Pinchász tette, Szalu fia, Zimri ellenében.

27. Azután Mattatiás hangosan felszólította a várost: "Akiben még van buzgalom a törvény iránt, és hûségesen kitart a szövetség mellett, az kövessen!"

28. A fiaival együtt a hegyekbe menekült. Mindenét otthagyta a városban.

29. Akkoriban sok igazságot és jogot keresõ ember vonult a pusztába,

30. gyermekeivel, feleségével és nyájával együtt, hogy ott letelepedjék, mert a baj rájuk nehezedett.

31. A király tisztviselõinek és a Dávid városában, Jeruzsálemben állomásozó csapatoknak jelentették, hogy néhány olyan ember, aki megszegte a király parancsát, a puszta barlangjaiba húzódott.

32. Számosan nyomukba eredtek, és utol is érték õket. Eléjük álltak, és szombati napon megtámadták õket.

33. Odaszóltak nekik: "Most aztán elég legyen! Gyertek elõ, és tegyetek eleget a király parancsának! Akkor életben maradtok."

34. De azt felelték: "Nem megyünk ki és nem teljesítjük a király parancsát, és a szombatot sem szegjük meg."

35. Erre nyomban megindították ellenük a támadást.

36. De nem viszonozták, egyetlen követ sem dobtak rájuk, és a barlangokat sem torlaszolták el.

37. Azt mondták: "Mi mindannyian tiszta lelkiismerettel akarunk meghalni! Tanúnk az ég s a föld, hogy igazságtalanul öltök meg bennünket."

38. Szombaton támadták meg õket, s így meghaltak feleségükkel, gyermekeikkel és nyájaikkal együtt, mintegy ezer ember.

39. Amikor Mattatiás és barátai ezt hírül vették, nagyon sajnálták õket.

40. De aztán így szóltak egymáshoz: "Ha mindannyian így tennénk, ahogy testvéreink tettek, s nem harcolnánk életünkért és törvényünkért a pogányok ellen, csakhamar eltûnnénk a föld színérõl."

41. S még aznap a következõ határozatot hozták: "Minden ember ellen, aki szombaton megtámad bennünket, fölvesszük a harcot, nehogy mind meghaljunk, ahogy testvéreink meghaltak a barlangokban."

42. Akkoriban csatlakozott hozzájuk egy asszideus csoport - izraeli bátor férfiak, törvényhez hû emberek.

43. Azok is mind hozzájuk szegõdtek, akik a szorongattatások elõl menekültek.

44. Erõsítésül szolgáltak nekik. Így összeverõdött egy sereg, és lesújtottak haragjukban a bûnösökre és neheztelésükben a hitehagyottakra. Akik megmaradtak, a pogányokhoz menekültek.

45. Mattatiás és követõi körbejártak és lerombolták az oltárokat.

46. Erõszakkal körülmetélték a még körülmetéletlen gyerekeket, akiket Izrael földjén találtak.

47. Üldözték a felfuvalkodottakat, és vállalkozásuk sikerrel járt.

48. Így megvédték a törvényt a pogányok és a királyok támadásaival szemben, és megakadályozták a bûnösök gyõzelmét.

49. Amikor Mattatiás napjai végükhöz közeledtek, így szólt fiaihoz: "Most gõg és gyalázat uralkodik, a pusztulás és az ádáz harag ideje van itt.

50. Gyermekeim, harcoljatok hát a törvényért, adjátok oda életeteket atyáitok szövetségéért!

51. Emlékezzetek atyáink tetteire, amelyeket a maguk idejében véghezvittek. Akkor nagy híretek lesz, s nevetek örökre fennmarad.

52. Ábrahám nem a próbatételben bizonyult-e hûségesnek, nem az szolgált-e megigazulására?

53. József nyomorúsága idején megtartotta a törvényt, és ura lett Egyiptomnak.

54. Õsatyánk, Pinchász buzgalmáért az örök papság ígéretét kapta.

55. Józsue betöltötte a törvényt, és Izrael bírája lett.

56. Káleb tanúbizonyságot tett az egybegyûltek elõtt, és örökséget kapott az országban.

57. Dávid jóságáért örök idõkre örökölte a királyi széket.

58. A törvény iránti buzgalmáért Illést az égbe vitték.

59. Hananja, Azarja, Misael hittek, és kiszabadultak a lángokból.

60. Dánielt ártatlansága megmentette az oroszlán torkából.

61. Tudjátok meg ebbõl - nemzedékrõl nemzedékre -, hogy aki benne remél, nem csalatkozik.

62. Ne féljetek hát a bûnös szavától, mert dicsõsége csak sár és féreg martaléka.

63. Ma még dicsõítik, holnap már letûnik, visszatér a porba, tervei meghiúsulnak.

64. Gyermekeim, legyetek férfiak, és tartsatok ki a törvényben! Mert így juttok dicsõségre.

65. Nézzétek testvéreteket, Simont! Én tudom, hogy okos ember. Engedelmeskedjetek hát neki mindig! Õ legyen az atyátok!

66. Júdás, a Makkabeus tele erõvel ifjúkora óta. Õ legyen ezért seregetek vezére és vezesse a népek elleni harcot.

67. Gyûljetek köré mindannyian, akik szem elõtt tartjátok a törvényt, és álljatok szörnyû bosszút népetekért.

68. Fizessetek vissza keményen a pogányoknak, és igazodjatok a törvény elõírásaihoz."

69. Aztán megáldotta õket, és megtért atyáihoz.

70. A 146. esztendõben halt meg; Modinban atyái sírboltjába temették. Egész Izrael siratta, mélységes gyászban.Livros sugeridos


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.