1. kai elalhsen kurioV tw ihsoi legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl legwn dote taV poleiV twn fugadeuthriwn aV eipa proV umaV dia mwush

3. fugadeuthrion tw foneuth tw pataxanti yuchn akousiwV kai esontai umin ai poleiV fugadeuthrion kai ouk apoqaneitai o foneuthV upo tou agcisteuontoV to aima ewV an katasth enantion thV sunagwghV eiV krisin

7. kai diesteilen thn kadhV en th galilaia en tw orei tw nefqali kai sucem en tw orei tw efraim kai thn polin arbok auth estin cebrwn en tw orei tw iouda

8. kai en tw peran tou iordanou edwken bosor en th erhmw en tw pediw apo thV fulhV roubhn kai arhmwq en th galaad ek thV fulhV gad kai thn gaulwn en th basanitidi ek thV fulhV manassh

9. autai ai poleiV ai epiklhtoi toiV uioiV israhl kai tw proshlutw tw proskeimenw en autoiV katafugein ekei panti paionti yuchn akousiwV ina mh apoqanh en ceiri tou agcisteuontoV to aima ewV an katasth enanti thV sunagwghV eiV krisin
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina