1. kai elisaie elalhsen proV thn gunaika hV ezwpurhsen ton uion legwn anasthqi kai deuro su kai o oikoV sou kai paroikei ou ean paroikhshV oti keklhken kurioV limon epi thn ghn kai ge hlqen epi thn ghn epta eth

2. kai anesth h gunh kai epoihsen kata to rhma elisaie kai eporeuqh auth kai o oikoV authV kai parwkei en gh allofulwn epta eth

3. kai egeneto meta to teloV twn epta etwn kai epestreyen h gunh ek ghV allofulwn eiV thn polin kai hlqen bohsai proV ton basilea peri tou oikou eauthV kai peri twn agrwn eauthV

4. kai o basileuV elalei proV giezi to paidarion elisaie tou anqrwpou tou qeou legwn dihghsai dh moi panta ta megala a epoihsen elisaie

5. kai egeneto autou exhgoumenou tw basilei wV ezwpurhsen uion teqnhkota kai idou h gunh hV ezwpurhsen ton uion authV elisaie bowsa proV ton basilea peri tou oikou eauthV kai peri twn agrwn eauthV kai eipen giezi kurie basileu auth h gunh kai outoV o uioV authV on ezwpurhsen elisaie

6. kai ephrwthsen o basileuV thn gunaika kai dihghsato autw kai edwken auth o basileuV eunoucon ena legwn epistreyon panta ta authV kai panta ta genhmata tou agrou authV apo thV hmeraV hV katelipen thn ghn ewV tou nun

7. kai hlqen elisaie eiV damaskon kai uioV ader basileuV suriaV hrrwstei kai anhggeilan autw legonteV hkei o anqrwpoV tou qeou ewV wde

8. kai eipen o basileuV proV azahl labe en th ceiri sou manaa kai deuro eiV apanthn tw anqrwpw tou qeou kai epizhthson ton kurion par' autou legwn ei zhsomai ek thV arrwstiaV mou tauthV

9. kai eporeuqh azahl eiV apanthn autou kai elaben manaa en th ceiri autou kai panta ta agaqa damaskou arsin tessarakonta kamhlwn kai hlqen kai esth enwpion autou kai eipen proV elisaie o uioV sou uioV ader basileuV suriaV apesteilen me proV se legwn ei zhsomai ek thV arrwstiaV mou tauthV

10. kai eipen elisaie deuro eipon autw zwh zhsh kai edeixen moi kurioV oti qanatw apoqanh

11. kai paresth tw proswpw autou kai eqhken ewV aiscunhV kai eklausen o anqrwpoV tou qeou

12. kai eipen azahl ti oti o kurioV mou klaiei kai eipen oti oida osa poihseiV toiV uioiV israhl kaka ta ocurwmata autwn exaposteleiV en puri kai touV eklektouV autwn en romfaia apokteneiV kai ta nhpia autwn enseiseiV kai taV en gastri ecousaV autwn anarrhxeiV

13. kai eipen azahl tiV estin o douloV sou o kuwn o teqnhkwV oti poihsei to rhma touto kai eipen elisaie edeixen moi kurioV se basileuonta epi surian

14. kai aphlqen apo elisaie kai eishlqen proV ton kurion autou kai eipen autw ti eipen soi elisaie kai eipen eipen moi zwh zhsh

15. kai egeneto th epaurion kai elaben to macma kai ebayen en tw udati kai periebalen epi to proswpon autou kai apeqanen kai ebasileusen azahl ant' autou

16. en etei pemptw tw iwram uiw acaab basilei israhl ebasileusen iwram uioV iwsafat basileuV iouda

17. uioV triakonta kai duo etwn hn en tw basileuein auton kai oktw eth ebasileusen en ierousalhm

18. kai eporeuqh en odw basilewn israhl kaqwV epoihsen oikoV acaab oti qugathr acaab hn autw eiV gunaika kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou

19. kai ouk hqelhsen kurioV diafqeirai ton ioudan dia dauid ton doulon autou kaqwV eipen dounai autw lucnon kai toiV uioiV autou pasaV taV hmeraV

20. en taiV hmeraiV autou hqethsen edwm upokatwqen ceiroV iouda kai ebasileusan ef' eautouV basilea

21. kai anebh iwram eiV siwr kai panta ta armata met' autou kai egeneto autou anastantoV kai epataxen ton edwm ton kuklwsanta ep' auton kai touV arcontaV twn armatwn kai efugen o laoV eiV ta skhnwmata autwn

22. kai hqethsen edwm upokatwqen ceiroV iouda ewV thV hmeraV tauthV tote hqethsen lobena en tw kairw ekeinw

23. kai ta loipa twn logwn iwram kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegraptai epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

24. kai ekoimhqh iwram meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en polei dauid tou patroV autou kai ebasileusen ocoziaV uioV autou ant' autou

25. en etei dwdekatw tw iwram uiw acaab basilei israhl ebasileusen ocoziaV uioV iwram

26. uioV eikosi kai duo etwn ocoziaV en tw basileuein auton kai eniauton ena ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou goqolia qugathr ambri basilewV israhl

27. kai eporeuqh en odw oikou acaab kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kaqwV o oikoV acaab

28. kai eporeuqh meta iwram uiou acaab eiV polemon meta azahl basilewV allofulwn en remmwq galaad kai epataxan oi suroi ton iwram

29. kai epestreyen o basileuV iwram tou iatreuqhnai en iezrael apo twn plhgwn wn epataxan auton en remmwq en tw polemein auton meta azahl basilewV suriaV kai ocoziaV uioV iwram katebh tou idein ton iwram uion acaab en iezrael oti hrrwstei autoV

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina