15. kai ouk hkousen o basileuV tou laou oti hn metastrofh para tou qeou legwn anesthsen kurioV ton logon autou on elalhsen en ceiri acia tou shlwnitou peri ieroboam uiou nabat
Livros sugeridos“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina