1. proseuch ambakoum tou profhtou meta wdhV

2. kurie eisakhkoa thn akohn sou kai efobhqhn katenohsa ta erga sou kai exesthn en mesw duo zwwn gnwsqhsh en tw eggizein ta eth epignwsqhsh en tw pareinai ton kairon anadeicqhsh en tw taracqhnai thn yuchn mou en orgh eleouV mnhsqhsh

3. o qeoV ek qaiman hxei kai o agioV ex orouV kataskiou daseoV diayalma ekaluyen ouranouV h areth autou kai ainesewV autou plhrhV h gh

4. kai feggoV autou wV fwV estai kerata en cersin autou kai eqeto agaphsin krataian iscuoV autou

5. pro proswpou autou poreusetai logoV kai exeleusetai en pediloiV oi podeV autou

6. esth kai esaleuqh h gh epebleyen kai dietakh eqnh dieqrubh ta orh bia etakhsan bounoi aiwnioi

7. poreiaV aiwniaV autou anti kopwn eidon skhnwmata aiqiopwn ptohqhsontai kai ai skhnai ghV madiam

8. mh en potamoiV wrgisqhV kurie h en potamoiV o qumoV sou h en qalassh to ormhma sou oti epibhsh epi touV ippouV sou kai h ippasia sou swthria

9. enteinwn enteneiV to toxon sou epi ta skhptra legei kurioV diayalma potamwn raghsetai gh

10. oyontai se kai wdinhsousin laoi skorpizwn udata poreiaV autou edwken h abussoV fwnhn authV uyoV fantasiaV authV

11. ephrqh o hlioV kai h selhnh esth en th taxei authV eiV fwV bolideV sou poreusontai eiV feggoV astraphV oplwn sou

12. en apeilh oligwseiV ghn kai en qumw kataxeiV eqnh

13. exhlqeV eiV swthrian laou sou tou swsai touV cristouV sou ebaleV eiV kefalaV anomwn qanaton exhgeiraV desmouV ewV trachlou diayalma

14. diekoyaV en ekstasei kefalaV dunastwn seisqhsontai en auth dianoixousin calinouV autwn wV esqwn ptwcoV laqra

15. kai epebibasaV eiV qalassan touV ippouV sou tarassontaV udwr polu

16. efulaxamhn kai eptohqh h koilia mou apo fwnhV proseuchV ceilewn mou kai eishlqen tromoV eiV ta osta mou kai upokatwqen mou etaracqh h exiV mou anapausomai en hmera qliyewV tou anabhnai eiV laon paroikiaV mou

17. dioti sukh ou karpoforhsei kai ouk estai genhmata en taiV ampeloiV yeusetai ergon elaiaV kai ta pedia ou poihsei brwsin exelipon apo brwsewV probata kai ouc uparcousin boeV epi fatnaiV

18. egw de en tw kuriw agalliasomai carhsomai epi tw qew tw swthri mou

19. kurioV o qeoV dunamiV mou kai taxei touV podaV mou eiV sunteleian epi ta uyhla epibiba me tou nikhsai en th wdh autou .

“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina