2. φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐδεήθην

“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina