Znaleziono 261 Wyniki dla: Doma

 • za sveæenièke i levitske redove, za svaki posao u službi oko Doma Jahvina: (Prva knjiga Ljetopisa 28, 13)

 • Tada David reèe svome sinu Salomonu: "Budi junak, hrabar, i radi! Ne boj se i ne plaši se, jer æe Jahve, Bog, moj Bog, biti s tobom! Neæe te napustiti niti te ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu oko Jahvina Doma. (Prva knjiga Ljetopisa 28, 20)

 • U koga se god našlo dragulja, svi su darivali u riznicu Jahvina Doma na ruke Jehiela Geršonovca. (Prva knjiga Ljetopisa 29, 8)

 • Jahve, Bože naš, sve ovo mnogo blago koje smo pripravili za gradnju Doma tebi, tvome svetom imenu, iz tvoje je ruke i sve je tvoje! (Prva knjiga Ljetopisa 29, 16)

 • Ovo su temelji koje je Salomon postavio za gradnju Doma Božjega: šezdeset lakata u duljinu - po staroj mjeri lakta - a u širinu dvadeset lakata. (Druga knjiga Ljetopisa 3, 3)

 • nožice, kotliæe, mašice i kadionice od èistoga zlata; ulaz u Dom, nutarnja vrata - Svetinje nad svetinjama - i vrata Doma - Hekala - bila su zlatna. (Druga knjiga Ljetopisa 4, 22)

 • Tako bi priveden kraju posao što ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida - srebro, zlato i sve posuðe - i stavi ih u riznicu Božjega Doma. (Druga knjiga Ljetopisa 5, 1)

 • Sveæenici donesoše Kovèeg saveza Jahvina na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubinÄa. (Druga knjiga Ljetopisa 5, 7)

 • ali neæeš ti podiæi toga Doma, nego tvoj sin koji izaðe iz tvoga krila; on æe podiæi Dom Imenu mojem.' (Druga knjiga Ljetopisa 6, 9)

 • Tako se Izrael odijelio od doma Davidova sve do danas. (Druga knjiga Ljetopisa 10, 19)

 • Tako egipatski kralj Šišak navali na Jeruzalem, opljaèka blago iz Doma Jahvina i riznicu kraljeva dvora; sve je uzeo; uze i zlatne štitove što ih bijaše napravio Salomon. (Druga knjiga Ljetopisa 12, 9)

 • Asa tada uze srebra i zlata iz riznice Doma Jahvina i kraljevskoga dvora i posla aramejskome kralju Ben-Hadadu, koji je stolovao u Damasku, i poruèi mu: (Druga knjiga Ljetopisa 16, 2)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina