Znaleziono 261 Wyniki dla: Doma

 • I evo, sveæenièki æe poglavar Amarja biti nad vama u svim Jahvinim poslovima, a Jišmaelov sin Zebadja, nadstojnik Judina doma, u svim kraljevskim poslovima. Leviti æe vam služiti kao pisari. Budite jaki, i na posao! Jahve æe biti s onim tko je dobar." (Druga knjiga Ljetopisa 19, 11)

 • I on je išao putovima doma Ahabova, jer ga mati zlo svjetovaše. (Druga knjiga Ljetopisa 22, 3)

 • treæina neka bude u kraljevskom dvoru, treæina na Jesodskim vratima, sav narod u predvorjima Doma Jahvina. (Druga knjiga Ljetopisa 23, 5)

 • Postavio je sav narod, svakoga s kopljem u ruci, od južne do sjeverne strane Doma, prema žrtveniku i prema Domu oko kralja unaokolo. (Druga knjiga Ljetopisa 23, 10)

 • Zatim Jojada postavi straže kod Jahvina Doma pod nadzorom sveæenika i levita, koje David bijaše porazdijelio za službu u Jahvinu Domu da bi Jahvi prinosili paljenice, kao što je pisano u Mojsijevu Zakonu, s veseljem i s pjesmama, kako uredi David. (Druga knjiga Ljetopisa 23, 18)

 • Postavio je i vratare na vratima Jahvina Doma da ne bi ulazio èovjek neèist od bilo èega. (Druga knjiga Ljetopisa 23, 19)

 • Uzevši satnike, odliènike i uglednike u narodu i sav puk, izveo je kralja iz Jahvina Doma, a onda su ušli kroz gornja vrata u kraljevski dvor i posadili kralja na kraljevsko prijestolje. (Druga knjiga Ljetopisa 23, 20)

 • Potom kralj zapovjedi da se napravi kovèeg i stavi izvana na vrata Jahvina Doma. (Druga knjiga Ljetopisa 24, 8)

 • Onda su ga kralj i Jojada davali poslovoðama nad poslom oko Jahvina Doma, a oni su za plaæu unajmljivali klesare i drvodjelce da se obnovi Jahvin Dom, pa kovaèe i mjedare da se popravi Jahvin Dom. (Druga knjiga Ljetopisa 24, 12)

 • Ali su se oni pobunili protiv njega i zasuli ga kamenjem po kraljevoj zapovijedi u predvorju Jahvina Doma. (Druga knjiga Ljetopisa 24, 21)

 • A o njegovim sinovima i o velikim proroštvima protiv njega, o obnavljanju Doma Božjega, sve je zapisano u tumaèenju Knjige o kraljevima. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Amasja. (Druga knjiga Ljetopisa 24, 27)

 • Kralj Uzija ostade gubav do smrti i stanovaše u odvojenoj kuæi, jer bijaše odstranjen od Doma Jahvina; njegov je sin Jotam bio upravitelj kraljevskoga dvora i sudio je puku zemlje. (Druga knjiga Ljetopisa 26, 21)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina