1. Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Ašbela, treæeg Ahraba,

2. èetvrtog Nohu i petog Rafu.

3. Belini su sinovi bili: Adar, Gera, Ehudov otac,

4. Abišua, Naaman, Ahoah,

5. Gera, Šefufan i Huram.

6. Oni su bili Ehudovi sinovi i bili su obiteljski glavari onima koji su živjeli u Gebi, odakle su ih odveli u sužanjstvo u Manahat;

7. Naaman, Ahija i Gera; on ih je vodio u sužanjstvo i rodio Uzu i Ahihuda.

8. Šaharajim, pošto je otpustio žene Hušimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju:

9. sa svojom ženom Hodešom imao je sinove Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama,

10. Jeusa, Sakju i Mirmu; to su bili njegovi sinovi, obiteljski glavari.

11. S Hušimom je rodio Abituba i Elpaala.

12. Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Mišam i Šamed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima.

13. Zatim Berija i Šema. Oni su bili obiteljski glavari onima koji su živjeli u Ajalonu i istjerali su gatske stanovnike.

14. Njegov brat: Šešak. Jeremot,

15. Zabadja, Arad i Eder,

16. Mihael, Jišpa i Joha bili su Berijini sinovi.

17. Zebadja, Mešulam, Hizki, Haber,

18. Jišmeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi.

19. Jakim, Zikri, Zabdi,

20. Elijoenaj, Siltaj, Eliel,

21. Adaja, Beraja i Šimrat bili su Šimijevi sinovi.

22. Jišpan, Eber, Eliel,

23. Abdon, Zikri, Hanan,

24. Hananija, Elam, Antotija,

25. Jifdeja, Fenuel bili su Šešakovi sinovi.

26. Šamšeraj, Šeharja, Atalija,

27. Jaarešja, Elija i Zikri bili su Jerohamovi sinovi.

28. To su bili glavari obitelji svrstanih po koljenima. Živjeli su u Jeruzalemu.

29. U Gibeonu su živjeli: praotac Gibeon, èija se žena zvala Maaka.

30. Njegov je sin prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Nadab,

31. Gedor, Ahjo, Zaker,

32. i Miklot, koji je rodio Šimu; pa su i oni živjeli kod svoje braæe u Jeruzalemu, sa svojom braæom.

33. Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba, Ešbaala,

34. Jonatanov je sin bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku.

35. Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tarea i Ahaz.

36. Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.

37. Mosa rodi Biniju, èiji je sin bio Rafa, a njegov sin Elasa, njegov sin Asel.

38. Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, njegov prvenac, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; svi su oni bili Aselovi sinovi.

39. Sinovi njegova brata Ešeka bili su: Ulam, prvenac mu, drugi Jehuš, treæi Elifelet.

40. Ulamovi su sinovi bili hrabri junaci koji su zapinjali luk i imali mnogo sinova i unuka, sto pedeset. Svi su oni bili od Benjaminovih sinova.

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina