Znaleziono 296 Wyniki dla: Jeruzalem

 • Sela Haelef, Jebus (to je Jeruzalem), Gibat i Kirjat: èetrnaest gradova s njihovim selima. To je baština sinova Benjaminovih po porodicama njihovim. (Jošua 18, 28)

 • Tada reèe Adoni-Sedek: "Sedamdeset kraljeva odsjeèenih palaca na rukama i na nogama kupilo je mrvice pod mojim stolom. Kako sam èinio, tako mi Bog vraæa." Odveli su ga u Jeruzalem i ondje je umro. (Knjiga o sucima 1, 7)

 • Zatim Judini sinovi udariše na Jeruzalem, osvojiše ga, posjekoše maèem žitelje i spališe grad. (Knjiga o sucima 1, 8)

 • Ali èovjek ne htjede prenoæiti nego ustade i krenu. Tako je došao do pred Jebus, to jest Jeruzalem. S njim su bila dva osamarena magarca, inoèa i sluga. (Knjiga o sucima 19, 10)

 • A David uze Filistejèevu glavu i odnese je u Jeruzalem, a oružje njegovo položi u svoj šator. (Prva knjiga o Samuelu 17, 54)

 • David krene s ljudima na Jeruzalem protiv Jebusejaca, koji su živjeli u onoj zemlji. Ali oni poruèiše Davidu: "Neæeš uæi ovamo! Slijepci æe te i kljasti odbiti!" (To je imalo znaèiti: David neæe uæi ovamo.) (Druga knjiga o Samuelu 5, 6)

 • David zaplijeni zlatne štitove što ih imahu Hadadezerove sluge i donese ih u Jeruzalem. (Druga knjiga o Samuelu 8, 7)

 • Kad su Amonci vidjeli da su Aramejci pobjegli, umakoše i oni ispred Abišaja i povukoše se u grad. Tada Joab odustane od rata protiv Amonaca i vrati se u Jeruzalem. (Druga knjiga o Samuelu 10, 14)

 • A narod koji bijaše u njemu izvede i stavi ga da radi kod pila, željeznim pijucima i željeznim sjekirama i upotrijebi ga za rad u ciglanama. I tako je isto èinio svim gradovima sinova Amonovih. Potom se David sa svom vojskom vrati u Jeruzalem. (Druga knjiga o Samuelu 12, 31)

 • Potom se diže Joab, ode u Gešur i dovede Abšaloma natrag u Jeruzalem. (Druga knjiga o Samuelu 14, 23)

 • Jer kad bijah u Gešuru u Aramu, tvoj se sluga zavjetovao ovako: 'Ako me Jahve dovede natrag u Jeruzalem, iskazat æu èast Jahvi u Hebronu.'" (Druga knjiga o Samuelu 15, 8)

 • Nato Sadok i Ebjatar odnesoše Kovèeg Božji natrag u Jeruzalem i ostadoše ondje. (Druga knjiga o Samuelu 15, 29)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina