1. Tada unesoše Kovèeg Božji i postaviše ga usred šatora koji mu bijaše razapeo David. Onda su prinijeli paljenice i prièesnice pred Bogom.

2. Pošto je prinio paljenice i prièesnice, David blagoslovi narod Jahvinim imenom.

3. Onda razdijeli svim Izraelcima, ljudima i ženama, svakome po jedan okrugao kruh, komad mesa i kolaè od suhoga grožða.

4. Onda je postavio pred Jahvinim Kovèegom službenike meðu levitima da uznose, slave i hvale Jahvu, Boga Izraelova, i to:

5. poglavara Asafa, a drugoga za njim Zahariju, zatim Jeiela, Šemiramota, Jehiela, Matitju, Eliaba, Benaju, Obed Edoma i Jeiela s harfama i citrama; Asaf je udarao u cimbale.

6. Sveæenici Benaja i Jahaziel bili su bez prijekida s trubama pred Kovèegom saveza Jahvina.

7. Toga dana povjeri David prvi put Asafu i njegovoj braæi da slave Jahvu ovom pohvalnicom:

8. "Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime; navješæujte meðu narodima djela njegova!

9. Pjevajte mu, svirajte mu, propovijedajte sva njegova èudesa!

10. Dièite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu!

11. Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!

12. Sjetite se èudesa koja uèini, njegovih èuda i sudova usta njegovih.

13. Izraelov rod njegov je sluga, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici.

14. On je Jahve, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi!

15. Sjeæajte se uvijek njegova Saveza, Rijeèi koju objavi tisuæi naraštaja;

16. Saveza koji sklopi s Abrahamom i njegove zakletve Izaku.

17. Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vjeèni Savez.

18. Govoreæi 'Tebi æu dati kanaansku zemlju kao dio u baštinu vašu,

19. kad vas još bješe malo na broju, vrlo malo, i kad bjeste pridošlice u njoj.'

20. Išli su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu.

21. Ne dopusti nikom da ih tlaèi, kažnjavaše zbog njih kraljeve:

22. 'Ne dirajte u moje pomazanike, ne èinite zla mojim prorocima!'

23. Pjevaj Jahvi, sva zemljo, Navješæujte iz dana u dan spasenje njegovo!

24. Kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima èudesa njegova.

25. Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova.

26. Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa.

27. Slava je i velièanstvo pred njim, sila i radost u Svetištu njegovu.

28. Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!

29. Dajte Jahvi slavu imena njegova, nosite prinose i dolazite pred njegovo lice! Poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove!

30. Strepi pred njim, zemljo sva! Uèvrstio je svemir da se ne poljulja.

31. Neka se vesele nebesa i neka klikæe zemlja; neka se govori meðu poganima: 'Jahve kraljuje!'

32. Neka huèi more i što je u njemu; nek' se raduje polje i što je na njemu!

33. Neka klikæe šumsko drveæe pred Jahvom, jer dolazi da sudi zemlji.

34. Slavite Jahvu jer je dobar, jer je vjeèna ljubav njegova.

35. I recite: 'Spasi nas, o Bože, Spasitelju naš, i saberi nas i izbavi nas od bezbožnih naroda, da slavimo tvoje sveto ime, da se ponosimo tvojom slavom.

36. Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka!' Sav narod neka kaže: 'Amen! Aleluja!'"

37. I ondje pred Kovèegom saveza Jahvina ostaviše Asafa i njegovu braæu da služe pred Kovèegom bez prestanka, koliko treba iz dana u dan;

38. i Obed-Edoma s njegovom braæom, njih šezdeset i osam, i Obed-Edoma, Jedutunova sina, i Hosu, da budu vratari;

39. a sveæenika Sadoka s njegovom braæom sveæenicima pred Jahvinim Prebivalištem na uzvišici u Gibeonu

40. da prinose paljenice Jahvi na žrtveniku za paljenice bez prestanka, jutrom i veèerom, i da vrše sve što je napisano u Zakonu koji je Jahve odredio Izraelu;

41. s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave Jahvu, "jer je vjeèna njegova ljubav";

42. i to Hemana i Jedutuna da trube u trube i udaraju u cimbale i druga glazbala Bogu na èast; a Jedutunove sinove da budu vratari.

43. Tada se razišao sav narod, svatko svojoj kuæi; a David se vratio da blagoslovi svoj dvor.

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina