1. Az Úr szózatot intézett hozzám:

2. Emberfia, volt két asszony, egy anyának voltak a lányai.

3. Ezek paráználkodtak Egyiptomban fiatalkoruktól fogva. Hagyták, hogy simogassák ott a mellüket és cirógassák szûzi keblüket.

4. Az idõsebbet Oholának hívták, a húgát Oholibának. Az enyémek voltak, s fiúkat és lányokat szültek. Oholának Szamaria a neve, Oholibának Jeruzsálem.

5. Ohola hûtlen lett hozzám, szerelemre gyulladt szeretõi, a szomszédos asszírok iránt,

6. akik bíborba öltözött helytartók és vezérek, megnyerõ ifjak, paripára termett lovasok voltak.

7. Paráználkodott ezekkel a válogatottakkal, az asszírok fiaival, ezek iránt gyulladt szerelemre, és megfertõzte magát a bálványaikkal.

8. Nem hagyott fel az Egyiptomban elkezdett paráznasággal sem; már ifjúságában együtt háltak vele, simogatták szûzi keblét, és paráználkodást folytattak vele.

9. Ezért kedveseinek - az asszírok fiainak - adtam, akik iránt szerelemre gyulladt.

10. Ezek fölfedték mezítelenségét, elvitték fiait és lányait, õt magát meg karddal pusztították el. Így lett hírhedt az asszonyok között, mert végrehajtották rajta az ítéletet.

11. Húga, Oholiba mindennek tanúja volt, de mégis, vágya és paráznasága még botrányosabb volt, mint nõvéréé.

12. Szerelemre gyulladt a szomszédos asszírok iránt, akik bíborba öltözött helytartók és vezérek, pompás öltözékû, paripára termett lovasok voltak, mind fiatalok és vonzók.

13. Láttam, hogy beszennyezte magát. Mindkettõ ugyanazon az úton járt.

14. De õ még továbbment kicsapongásában: amikor a falra festett férfiakat, a káldeusok piros színnel festett képeit látta,

15. akiknek öv volt a derekukon, széles turbán a fejükön, s mindegyiknek fejedelmi megjelenése volt - Babilonnak Káldeából származó fiait ábrázolták ezek a képek -,

16. ezeknek a puszta látására is vágy ébredt benne irántuk, és követeket küldött hozzájuk Káldeába.

17. Babilon fiai eljöttek, hogy megosszák vele a szerelmi ágyat, és beszennyezték õt paráznaságukkal. Miután beszennyezte magát velük, elfordult tõlük.

18. Amikor aztán nyíltan ûzte paráznaságait, és fölfedte szégyenét, elhagytam, mint ahogyan nõvérét is elhagytam.

19. Megsokszorozta paráznaságait, mint fiatalsága napjaiban, amikor Egyiptom földjén ûzte paráznaságait.

20. Olyan heves vágy gyulladt benne szeretõi iránt, mint amilyen a szamárnak az ösztöne, vagy a csõdörnek a bujasága.

21. Kerested fiatalságod tisztátalanságait, azt az idõt, amikor Egyiptomban simogatták melledet és cirógatták szûzi kebledet.

22. Ezért, Oholiba, ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, felbújtom ellened szeretõidet, akiktõl elfordultál, s idevezetem õket ellened mindenfelõl:

23. Babilon fiait, a káldeusokat, Pekod, Soa és Koa és velük Asszíria minden fiát, a fiatal és megnyerõ férfiakat, a helytartókat és vezéreket, a kiváló harcosokat és a híres lovasokat.

24. Rád törnek északról szekerekkel és kerekekkel és rengeteg néppel. Páncéllal, sisakkal és pajzzsal jönnek ellened mindenfelõl, és én átengedem nekik az ítéletet, hogy saját törvényeik szerint ítélkezzenek fölötted.

25. Rád szabadítom féltékenységemet, hadd bánjanak el veled. Levágják orrodat és füledet, s ami megmarad belõled, az kard martaléka lesz. Fiaidat és lányaidat elhurcolják, ami pedig megmarad belõled, azt tûz emészti meg.

26. Megfosztanak ruhádtól, és elveszik ékszereidet.

27. Véget vetek vétkednek és Egyiptomban elkezdett paráználkodásaidnak. Nem emeled rájuk többé a szemedet, és nem gondolsz többé Egyiptomra.

28. Mert ezt mondja az Úr, az Isten: Nos, azok kezébe adlak, akiket gyûlölsz, azok kezébe, akiktõl elfordultál.

29. Gyûlölettel telve bánnak veled, elviszik munkád gyümölcsét, téged meg otthagynak teljesen meztelenül. Így leleplezõdik szemérmetlenséged és szégyenletes paráználkodásod.

30. Így bánnak majd veled, mert paráználkodtál a népekkel, és beszennyezted magadat bálványaikkal.

31. Nõvéred útjain jártál, ezért az õ kelyhét adom kezedbe.

32. Ezt mondja az Úr, az Isten: Nõvéred mély és öblös kelyhét iszod majd, amely oly sokat fogad magába, és nevetség és gúny tárgyává leszel.

33. Részegséggel és szomorúsággal telsz el. Ez az elhagyatottság és a rettegés kelyhe, nõvérednek, Szamariának a kelyhe.

34. Kiiszod és fenékig üríted, aztán darabokra töröd, és megsebzi a melledet. Én mondtam ezt - mondja az Úr, az Isten.

35. Azért ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel megfeledkeztél rólam és elvetettél, viseld gyalázatodat és paráznaságaidat.

36. Az Úr így szólt hozzám: Emberfia, nem mondasz ítéletet Ohola és Oholiba fölött, és nem veted szemükre gonoszságukat?

37. Házasságtörõk voltak, vér tapad a kezükhöz, házasságot törtek bálványaikkal. Sõt, még a fiaikat is, akiket nekem szültek, a tûzbe küldték, hogy megeméssze õket.

38. Még ezt is megtették velem: beszennyezték szentélyemet azon a napon, és megszegték szombatjaimat.

39. Amikor feláldozták gyermekeiket bálványaiknak, azon a napon eljöttek szentélyembe, hogy meggyalázzák. Igen, még ezt is megtették házamban.

40. Sõt, a távoli országból is eljöttek a hívott emberek, akikért követ ment, s te megfürödtél a kedvükért, kifestetted a szemedet, ékszerekkel díszítetted magadat.

41. Pompás ágyra ültél, ez elé asztalt készítettek, és te erre tetted tömjénemet és olajomat.

42. Gondtalan tömeg lármája hallatszott ott a rengeteg ember miatt, akiket a pusztából vezettek elõ. Karperecet tettek kezükre, s fényes koronát a fejükre.

43. Így szóltam: A házasságtörések miatt elgyengült asszonnyal folytatnak paráznaságot. S még folytatja a kicsapongást,

44. úgy járnak hozzá, mint a ringyóhoz. Így jártak Oholához és Oholibához, ezekhez az elzüllött asszonyokhoz is.

45. Az igaz emberek azonban házasságtörõ asszonyoknak ítélik õket, olyanoknak, akik vért ontanak, mert házasságtörõk, és vér tapad a kezükhöz.

46. Ezt mondja az Úr, az Isten: Hívják össze ellenük a gyülekezetet, s szolgáltassák ki õket!

47. A gyülekezet kövezze meg õket és szabdalja darabokra a kardjával; öljék meg fiaikat és lányaikat is, házaikat meg borítsák lángba.

48. Megtisztítom majd a földet a gonoszságtól, s minden asszony számára intõ példa lesz ez, hogy ne kövessenek el hasonló gonoszságokat.

49. Megtorlom gonoszságtokat, viselitek bálványimádásotok bûnének terhét, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, az Isten.

“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina