1. Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok,

2. teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel.

3. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet.

4. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.

5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.

6. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van.

7. Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben.

8. Ezért mondja az Írás: Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, s osztott az embereknek ajándékokat.

9. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint hogy elõbb le is szállt a lenti földi tájakra?

10. Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget.

11. Õ némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett,

12. hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét,

13. amíg mindnyájan el nem jutunk az Isten Fia hitének és megismerésének egységére, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére.

14. Akkor majd nem leszünk éretlenek, akiket a megtévesztõ emberi tanítás és a tévedésbe ejtõ álnokság minden szele magával sodor.

15. Inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fõvel: Krisztussal.

16. Õ az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben.

17. Azt mondom tehát, sõt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket.

18. Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettõl tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye.

19. Lelkileg eltompulva kicsapongásokra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot ûznek.

20. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól,

21. ha valóban õrá hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság.

22. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztõ kívánság romlásba dönt.

23. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s

24. öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.

25. Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki õszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak.

26. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött.

27. Ne adjatok teret a sátánnak.

28. Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen mibõl adnia a szûkölködõknek is.

29. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak.

30. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.

31. Legyen távol tõletek minden keserûség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz.

32. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina