1. eipon gar en eautoiV logisamenoi ouk orqwV oligoV estin kai luphroV o bioV hmwn kai ouk estin iasiV en teleuth anqrwpou kai ouk egnwsqh o analusaV ex adou

2. oti autoscediwV egenhqhmen kai meta touto esomeqa wV ouc uparxanteV oti kapnoV h pnoh en risin hmwn kai o logoV spinqhr en kinhsei kardiaV hmwn

3. ou sbesqentoV tefra apobhsetai to swma kai to pneuma diacuqhsetai wV caunoV ahr

4. kai to onoma hmwn epilhsqhsetai en cronw kai ouqeiV mnhmoneusei twn ergwn hmwn kai pareleusetai o bioV hmwn wV icnh nefelhV kai wV omiclh diaskedasqhsetai diwcqeisa upo aktinwn hliou kai upo qermothtoV autou barunqeisa

5. skiaV gar parodoV o kairoV hmwn kai ouk estin anapodismoV thV teleuthV hmwn oti katesfragisqh kai oudeiV anastrefei

6. deute oun kai apolauswmen twn ontwn agaqwn kai crhswmeqa th ktisei wV en neothti spoudaiwV

7. oinou polutelouV kai murwn plhsqwmen kai mh parodeusatw hmaV anqoV earoV

8. steywmeqa rodwn kaluxin prin h maranqhnai

9. mhdeiV hmwn amoiroV estw thV hmeteraV agerwciaV pantach katalipwmen sumbola thV eufrosunhV oti auth h meriV hmwn kai o klhroV outoV

10. katadunasteuswmen penhta dikaion mh feiswmeqa chraV mhde presbutou entrapwmen poliaV polucroniouV

11. estw de hmwn h iscuV nomoV thV dikaiosunhV to gar asqeneV acrhston elegcetai

12. enedreuswmen ton dikaion oti duscrhstoV hmin estin kai enantioutai toiV ergoiV hmwn kai oneidizei hmin amarthmata nomou kai epifhmizei hmin amarthmata paideiaV hmwn

13. epaggelletai gnwsin ecein qeou kai paida kuriou eauton onomazei

14. egeneto hmin eiV elegcon ennoiwn hmwn baruV estin hmin kai blepomenoV

15. oti anomoioV toiV alloiV o bioV autou kai exhllagmenai ai triboi autou

16. eiV kibdhlon elogisqhmen autw kai apecetai twn odwn hmwn wV apo akaqarsiwn makarizei escata dikaiwn kai alazoneuetai patera qeon

17. idwmen ei oi logoi autou alhqeiV kai peiraswmen ta en ekbasei autou

18. ei gar estin o dikaioV uioV qeou antilhmyetai autou kai rusetai auton ek ceiroV anqesthkotwn

19. ubrei kai basanw etaswmen auton ina gnwmen thn epieikeian autou kai dokimaswmen thn anexikakian autou

20. qanatw aschmoni katadikaswmen auton estai gar autou episkoph ek logwn autou

21. tauta elogisanto kai eplanhqhsan apetuflwsen gar autouV h kakia autwn

22. kai ouk egnwsan musthria qeou oude misqon hlpisan osiothtoV oude ekrinan geraV yucwn amwmwn

23. oti o qeoV ektisen ton anqrwpon ep' afqarsia kai eikona thV idiaV aidiothtoV epoihsen auton

24. fqonw de diabolou qanatoV eishlqen eiV ton kosmon peirazousin de auton oi thV ekeinou meridoV onteV

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina