1. tote sthsetai en parrhsia pollh o dikaioV kata proswpon twn qliyantwn auton kai twn aqetountwn touV ponouV autou

2. idonteV taracqhsontai fobw deinw kai eksthsontai epi tw paradoxw thV swthriaV

3. erousin en eautoiV metanoounteV kai dia stenocwrian pneumatoV stenaxontai kai erousin

4. outoV hn on escomen pote eiV gelwta kai eiV parabolhn oneidismou oi afroneV ton bion autou elogisameqa manian kai thn teleuthn autou atimon

5. pwV katelogisqh en uioiV qeou kai en agioiV o klhroV autou estin

6. ara eplanhqhmen apo odou alhqeiaV kai to thV dikaiosunhV fwV ouk epelamyen hmin kai o hlioV ouk aneteilen hmin

7. anomiaV eneplhsqhmen triboiV kai apwleiaV kai diwdeusamen erhmouV abatouV thn de odon kuriou ouk epegnwmen

8. ti wfelhsen hmaV h uperhfania kai ti ploutoV meta alazoneiaV sumbeblhtai hmin

9. parhlqen ekeina panta wV skia kai wV aggelia paratrecousa

10. wV nauV diercomenh kumainomenon udwr hV diabashV ouk estin icnoV eurein oude atrapon tropioV authV en kumasin

11. h wV orneou diiptantoV aera ouqen eurisketai tekmhrion poreiaV plhgh de mastizomenon tarswn pneuma koufon kai scizomenon bia roizou kinoumenwn pterugwn diwdeuqh kai meta touto ouc eureqh shmeion epibasewV en autw

12. h wV belouV blhqentoV epi skopon tmhqeiV o ahr euqewV eiV eauton aneluqh wV agnohsai thn diodon autou

13. outwV kai hmeiV gennhqenteV exelipomen kai arethV men shmeion ouden escomen deixai en de th kakia hmwn katedapanhqhmen

14. oti elpiV asebouV wV feromenoV cnouV upo anemou kai wV pacnh upo lailapoV diwcqeisa lepth kai wV kapnoV upo anemou diecuqh kai wV mneia katalutou monohmerou parwdeusen

15. dikaioi de eiV ton aiwna zwsin kai en kuriw o misqoV autwn kai h frontiV autwn para uyistw

16. dia touto lhmyontai to basileion thV euprepeiaV kai to diadhma tou kallouV ek ceiroV kuriou oti th dexia skepasei autouV kai tw bracioni uperaspiei autwn

17. lhmyetai panoplian ton zhlon autou kai oplopoihsei thn ktisin eiV amunan ecqrwn

18. endusetai qwraka dikaiosunhn kai periqhsetai koruqa krisin anupokriton

19. lhmyetai aspida akatamachton osiothta

20. oxunei de apotomon orghn eiV romfaian sunekpolemhsei de autw o kosmoV epi touV parafronaV

21. poreusontai eustocoi bolideV astrapwn kai wV apo eukuklou toxou twn nefwn epi skopon alountai

22. kai ek petrobolou qumou plhreiV rifhsontai calazai aganakthsei kat' autwn udwr qalasshV potamoi de sugklusousin apotomwV

23. antisthsetai autoiV pneuma dunamewV kai wV lailay eklikmhsei autouV kai erhmwsei pasan thn ghn anomia kai h kakopragia peritreyei qronouV dunastwn

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina