1. eimi men kagw qnhtoV anqrwpoV isoV apasin kai ghgenouV apogonoV prwtoplastou kai en koilia mhtroV eglufhn sarx

2. dekamhniaiw cronw pageiV en aimati ek spermatoV androV kai hdonhV upnw sunelqoushV

3. kai egw de genomenoV espasa ton koinon aera kai epi thn omoiopaqh katepeson ghn prwthn fwnhn thn omoian pasin isa klaiwn

4. en sparganoiV anetrafhn kai frontisin

5. oudeiV gar basilewn eteran escen genesewV archn

6. mia de pantwn eisodoV eiV ton bion exodoV te ish

7. dia touto euxamhn kai fronhsiV edoqh moi epekalesamhn kai hlqen moi pneuma sofiaV

8. proekrina authn skhptrwn kai qronwn kai plouton ouden hghsamhn en sugkrisei authV

9. oude wmoiwsa auth liqon atimhton oti o paV crusoV en oyei authV yammoV oligh kai wV phloV logisqhsetai arguroV enantion authV

10. uper ugieian kai eumorfian hgaphsa authn kai proeilomhn authn anti fwtoV ecein oti akoimhton to ek tauthV feggoV

11. hlqen de moi ta agaqa omou panta met' authV kai anariqmhtoV ploutoV en cersin authV

12. eufranqhn de epi pasin oti autwn hgeitai sofia hgnooun de authn genetin einai toutwn

13. adolwV te emaqon afqonwV te metadidwmi ton plouton authV ouk apokruptomai

14. anekliphV gar qhsauroV estin anqrwpoiV on oi kthsamenoi proV qeon esteilanto filian dia taV ek paideiaV dwreaV sustaqenteV

15. emoi de dwh o qeoV eipein kata gnwmhn kai enqumhqhnai axiwV twn dedomenwn oti autoV kai thV sofiaV odhgoV estin kai twn sofwn diorqwthV

16. en gar ceiri autou kai hmeiV kai oi logoi hmwn pasa te fronhsiV kai ergateiwn episthmh

17. autoV gar moi edwken twn ontwn gnwsin ayeudh eidenai sustasin kosmou kai energeian stoiceiwn

18. archn kai teloV kai mesothta cronwn tropwn allagaV kai metabolaV kairwn

19. eniautou kuklouV kai astrwn qeseiV

20. fuseiV zwwn kai qumouV qhriwn pneumatwn biaV kai dialogismouV anqrwpwn diaforaV futwn kai dunameiV rizwn

21. osa te estin krupta kai emfanh egnwn h gar pantwn tecnitiV edidaxen me sofia

22. estin gar en auth pneuma noeron agion monogeneV polumereV lepton eukinhton tranon amolunton safeV aphmanton filagaqon oxu

23. akwluton euergetikon filanqrwpon bebaion asfaleV amerimnon pantodunamon panepiskopon kai dia pantwn cwroun pneumatwn noerwn kaqarwn leptotatwn

24. pashV gar kinhsewV kinhtikwteron sofia dihkei de kai cwrei dia pantwn dia thn kaqarothta

25. atmiV gar estin thV tou qeou dunamewV kai aporroia thV tou pantokratoroV doxhV eilikrinhV dia touto ouden memiammenon eiV authn parempiptei

26. apaugasma gar estin fwtoV aidiou kai esoptron akhlidwton thV tou qeou energeiaV kai eikwn thV agaqothtoV autou

27. mia de ousa panta dunatai kai menousa en auth ta panta kainizei kai kata geneaV eiV yucaV osiaV metabainousa filouV qeou kai profhtaV kataskeuazei

28. ouqen gar agapa o qeoV ei mh ton sofia sunoikounta

29. estin gar auth euprepestera hliou kai uper pasan astrwn qesin fwti sugkrinomenh eurisketai protera

30. touto men gar diadecetai nux sofiaV de ou katiscuei kakia

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina