Fondare 3101 Risultati per: eipen

 • egeneto de hnika hggisen abram eiselqein eiV aigupton eipen abram sara th gunaiki autou ginwskw egw oti gunh euproswpoV ei (Gênesis 12, 11)

 • kalesaV de faraw ton abram eipen ti touto epoihsaV moi oti ouk aphggeilaV moi oti gunh sou estin (Gênesis 12, 18)

 • eipen de abram tw lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anqrwpoi adelfoi hmeiV esmen (Gênesis 13, 8)

 • o de qeoV eipen tw abram meta to diacwrisqhnai ton lwt ap' autou anableyaV toiV ofqalmoiV sou ide apo tou topou ou nun su ei proV borran kai liba kai anatolaV kai qalassan (Gênesis 13, 14)

 • kai huloghsen ton abram kai eipen euloghmenoV abram tw qew tw uyistw oV ektisen ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 14, 19)

 • eipen de basileuV sodomwn proV abram doV moi touV andraV thn de ippon labe seautw (Gênesis 14, 21)

 • eipen de abram proV basilea sodomwn ektenw thn ceira mou proV ton qeon ton uyiston oV ektisen ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 14, 22)

 • kai eipen abram epeidh emoi ouk edwkaV sperma o de oikogenhV mou klhronomhsei me (Gênesis 15, 3)

 • exhgagen de auton exw kai eipen autw anableyon dh eiV ton ouranon kai ariqmhson touV asteraV ei dunhsh exariqmhsai autouV kai eipen outwV estai to sperma sou (Gênesis 15, 5)

 • eipen de proV auton egw o qeoV o exagagwn se ek cwraV caldaiwn wste dounai soi thn ghn tauthn klhronomhsai (Gênesis 15, 7)

 • eipen de despota kurie kata ti gnwsomai oti klhronomhsw authn (Gênesis 15, 8)

 • eipen de autw labe moi damalin trietizousan kai aiga trietizousan kai krion trietizonta kai trugona kai peristeran (Gênesis 15, 9)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina