Fondare 3101 Risultati per: eipen

  • kai eirhka autw kurie su oidaV kai eipen moi outoi eisin oi ercomenoi ek thV qliyewV thV megalhV kai eplunan taV stolaV autwn kai eleukanan stolaV autwn en tw aimati tou arniou (Apocalipse 7, 14)

  • kai eipen moi o aggeloV diati eqaumasaV egw soi erw to musthrion thV gunaikoV kai tou qhriou tou bastazontoV authn tou econtoV taV epta kefalaV kai ta deka kerata (Apocalipse 17, 7)

  • kai eipen o kaqhmenoV epi tou qronou idou kaina panta poiw kai legei moi grayon oti outoi oi logoi alhqinoi kai pistoi eisin (Apocalipse 21, 5)

  • kai eipen moi gegonen egw eimi to a kai to w h arch kai to teloV egw tw diywnti dwsw ek thV phghV tou udatoV thV zwhV dwrean (Apocalipse 21, 6)

  • kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei (Apocalipse 22, 6)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina