Fondare 162 Risultati per: trideset

 • Ali kako ga se bojahu, izabraše trideset svadbenih drugova da budu uza nj. (Knjiga o sucima 14, 11)

 • Tad im reèe Samson: "Hajde da vam zadam zagonetku. Ako je odgonetnete za sedam svadbenih dana, dat æu vam trideset truba finog platna i trideset sveèanih haljina. (Knjiga o sucima 14, 12)

 • Ali ako je ne mognete odgonetnuti, vi æete meni dati trideset truba platna i trideset sveèanih haljina." "Zadaj nam zagonetku", odgovore mu oni, "mi te slušamo." (Knjiga o sucima 14, 13)

 • Tada duh Jahvin doðe na njega, te on siðe u Aškelon i ondje pobi trideset ljudi, uze im odjeæu i dade sveèane haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku, a onda se sav gnjevan vrati oèevoj kuæi. (Knjiga o sucima 14, 19)

 • Benjaminovci iziðoše na njih, a oni ih odmamiše daleko od grada. Kao i prije, ubijahu Benjaminovci neke po putovima, od kojih jedan ide u Betel, a drugi u Gibeu; ubiše tako oko trideset Izraelaca. (Knjiga o sucima 20, 31)

 • Tada Filistejci zametnuše bitku, Izraelci biše potuèeni i pobjegoše svaki u svoj šator. Poraz je bio silan, jer je trideset tisuæa pješaka poginulo na izraelskoj strani. (Prva knjiga o Samuelu 4, 10)

 • Šaul ih izbroji u Bezeku: i bijaše sinova Izraelovih tri stotine tisuæa, a Judinih ljudi trideset tisuæa. (Prva knjiga o Samuelu 11, 8)

 • Trideset je godina bilo Davidu kad je postao kralj, a kraljevao je èetrdeset godina. (Druga knjiga o Samuelu 5, 4)

 • U Hebronu je kraljevao nad Judom sedam godina i šest mjeseci, a u Jeruzalemu kraljevaše trideset i tri godine nad svim Izraelom i nad Judom. (Druga knjiga o Samuelu 5, 5)

 • Jednoga dana David opet skupi svu izabranu momèad u Izraelu, trideset tisuæa ljudi. (Druga knjiga o Samuelu 6, 1)

 • Urija Hetit. Svega trideset i sedam. (Druga knjiga o Samuelu 23, 39)

 • David je kraljevao nad Izraelom èetrdeset godina: u Hebronu je kraljevao sedam godina, u Jeruzalemu je kraljevao trideset i tri godine. (Prva knjiga o kraljevima 2, 11)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina