Fondare 162 Risultati per: trideset

 • Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuæa, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe. (Knjiga Brojeva 31, 40)

 • dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuæa i pet stotina grla sitne stoke, (Knjiga Brojeva 31, 43)

 • a krupne stoke trideset i šest tisuæa grla; (Knjiga Brojeva 31, 44)

 • magaradi trideset tisuæa i pet stotina, (Knjiga Brojeva 31, 45)

 • Vrijeme što smo išli od Kadeš Barnee pa dok smo prešli preko potoka Zereda iznosilo je trideset i osam godina - sve dok nije izumro iz tabora sav onaj naraštaj ljudi sposobnih za borbu, kako im se Jahve i zakleo. (Ponovljeni zakon 2, 14)

 • Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Potom proðoše i dani oplakivanja - tugovanja za Mojsijem. (Ponovljeni zakon 34, 8)

 • Ajani pobiše oko trideset i šest ljudi i tjerali su ih ispred svojih vrata do Šebarima: pobili su ih na strmini. Klonu tada srce narodu kao da mu je voda u žilama. (Jošua 7, 5)

 • Spremi se Jošua da navali na Aj i svi ratnici s njime. Izabrao je trideset tisuæa junaka i poslao ih noæu; (Jošua 8, 3)

 • tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj. (Jošua 12, 24)

 • Imao je trideset sinova koji su jahali na tridesetero magaradi i imali trideset gradova što se do dana današnjega zovu Sela Jairova, a nalaze se u gileadskoj zemlji. (Knjiga o sucima 10, 4)

 • On je imao trideset sinova i trideset kæeri, koje je poudao iz kuæe, a trideset je snaha doveo izvana svojim sinovima. On je sudio Izraelu sedam godina. (Knjiga o sucima 12, 9)

 • On je imao èetrdeset sinova i trideset unuka koji su jahali na sedamdesetero magaradi. On je sudio Izraelu osam godina. (Knjiga o sucima 12, 14)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina