Fondare 153 Risultati per: Salomon

 • Bijaše milo Jahvi što je Salomon to zamolio. (Prva knjiga o kraljevima 3, 10)

 • Salomon se probudi, i gle: bijaše to san. On se vrati u Jeruzalem i stade pred Kovèeg saveza Jahvina; prinese paljenice i žrtve prièesnice i priredi gozbu svim slugama svojim. (Prva knjiga o kraljevima 3, 15)

 • Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom, (Prva knjiga o kraljevima 4, 1)

 • Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje. (Prva knjiga o kraljevima 4, 7)

 • Salomon je proširio svoju vlast nad svim kraljevstvima od Rijeke sve do zemlje filistejske i do meðe egipatske. Ona su donosila svoj danak i služila Salomonu sve dane njegova života. (Prva knjiga o kraljevima 5, 1)

 • Salomon je imao èetrdeset tisuæa konja za vuèu i dvanaest tisuæa za jahanje. (Prva knjiga o kraljevima 5, 6)

 • Tada Salomon poruèi Hiramu: (Prva knjiga o kraljevima 5, 16)

 • a Salomon je davao Hiramu dvadeset tisuæa kora pšenice za hranu ljudstvu, i dvadeset tisuæa kora ulja od tiještenih maslina. Toliko je Salomon davao Hiramu godinu za godinom. (Prva knjiga o kraljevima 5, 25)

 • Tada diže kralj Salomon kuluèare iz svega Izraela; kuluèara je bilo u svemu trideset tisuæa ljudi. (Prva knjiga o kraljevima 5, 27)

 • Salomon je imao i sedamdeset tisuæa nosaèa tereta, osamdeset tisuæa kamenorezaca u gori, (Prva knjiga o kraljevima 5, 29)

 • Èetiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, èetvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva - to je drugi mjesec - poèeo je Salomon graditi Dom Jahvin. (Prva knjiga o kraljevima 6, 1)

 • Hram što ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug šezdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata. (Prva knjiga o kraljevima 6, 2)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina