Fondare 153 Risultati per: Salomon

 • Sve posude iz kojih je pio kralj Salomon bijahu zlatne i sve posuðe u kuæi zvanoj Libanonska šuma bijaše od suhoga zlata; srebro se smatralo bezvrijednim u Salomonovo vrijeme. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 20)

 • Tako je kralj Salomon natkrilio sve zemaljske kraljeve bogatstvom i mudrošæu. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 22)

 • Salomon je imao èetiri tisuæe konjskih jasala i bojnih kola i dvanaest tisuæa konjanika, koje je rasporedio po gradovima bojnih kola i kod kralja u Jeruzalemu. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 25)

 • Salomon je uvozio konje iz Musrija i iz svih zemalja. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 28)

 • Salomon je vladao u Jeruzalemu nad svim Izraelom èetrdeset godina. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 30)

 • Tako egipatski kralj Šišak navali na Jeruzalem, opljaèka blago iz Doma Jahvina i riznicu kraljeva dvora; sve je uzeo; uze i zlatne štitove što ih bijaše napravio Salomon. (Druga knjiga Ljetopisa 12, 9)

 • Zatim je rekao levitima koji su pouèavali sve Izraelce i bili posveæeni Jahvi: "Metnite sveti Kovèeg u Dom koji je sagradio Davidov sin Salomon, izraelski kralj; ne smijete ga više nositi na ramenima; sada služite Jahvi, svojem Bogu, i njegovu izraelskom narodu! (Druga knjiga Ljetopisa 35, 3)

 • I pripravite se po otaèkim domovima, po redovima, kako je napisao izraelski kralj David i propisao sin mu Salomon. (Druga knjiga Ljetopisa 35, 4)

 • Nije li u tome sagriješio Salomon, kralj Izraelov? Meðu mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je drag Bogu svome i Gospod ga je postavio kraljem nad svim Izraelom. Ali su i njega tuðinke navele na grijeh! (Knjiga Nehemijina 13, 26)

 • Tada æe Gospodin ponovo pokazati sve ove predmete i vidjet æe se Gospodinova slava i Oblak, kao što se pojavio za Mojsija i kad je Salomon molio da hram bude velièanstveno posveæen." (Druga knjiga o Makabejcima 2, 8)

 • Tu se takoðer pripovijedalo kako je Salomon, nadaren mudrošæu, prinio žrtvu posvete i završetka Hrama. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 9)

 • Isto onako kako je Mojsije molio Gospodina i s neba siðe oganj i sažga žrtvu, tako je i Salomon molio te je oganj sišao i sagorio žrtve. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 10)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina