Fondare 153 Risultati per: Salomon

 • od svih naroda za koje je Jahve rekao Izraelcima: "Neæete odlaziti k njima i oni neæe dolaziti k vama; oni æe zacijelo okrenuti vaša srca svojim bogovima." Njima se priklonio Salomon svojom ljubavlju. (Prva knjiga o kraljevima 11, 2)

 • I kada je Salomon ostario, njegove su mu žene okrenule srce prema drugim bogovima, i srce njegovo nije više potpuno pripadalo Jahvi kao što je pripadalo srce njegova oca Davida. (Prva knjiga o kraljevima 11, 4)

 • Salomon je išao za Aštartom, boginjom Sidonaca, i Milkomom, sramotom Amonaca. (Prva knjiga o kraljevima 11, 5)

 • Tako sagradi Salomon uzvišicu Kemošu, sramoti Moaba, na gori istoèno od Jeruzalema, i Milkomu, sramoti Amonaca. (Prva knjiga o kraljevima 11, 7)

 • Evo razloga njegove pobune. Salomon je gradio Milo da zatrpa kosinu u gradu Davida, oca svoga. (Prva knjiga o kraljevima 11, 27)

 • Taj Jeroboam bijaše valjan èovjek; Salomon opazi kako se mladi èovjek prihvaæa posla i postavi ga nad svom rabotom kuæe Josipove. (Prva knjiga o kraljevima 11, 28)

 • Salomon je zato tražio da ubije Jeroboama, ali on pobježe u Egipat k Šišaku i ostade u Egiptu do smrti Salomonove. (Prva knjiga o kraljevima 11, 40)

 • A kraljevaše Salomon u Jeruzalemu nad svim Izraelom èetrdeset godina. (Prva knjiga o kraljevima 11, 42)

 • Onda poèinu Salomon kod otaca svojih i bi sahranjen u Davidovu gradu, a njegov sin Roboam zakralji se namjesto njega. (Prva knjiga o kraljevima 11, 43)

 • Opljaèka sve blago iz Doma Jahvina i riznicu kraljevskog dvora; sve je uzeo; uze i sve zlatne štitove što ih bijaše napravio Salomon. (Prva knjiga o kraljevima 14, 26)

 • Uzvišice koje su bile suèelice Jeruzalemu, na južnom dijelu Maslinske gore, i koje je izraelski kralj Salomon bio sagradio Aštarti, sramoti sidonskoj, Kemošu, sramoti moapskoj, i Milkomu, nakazi amonskoj - sve ih je kralj oskvrnio. (Druga knjiga o kraljevima 23, 13)

 • On je odnio sve iz riznice Doma Jahvina i iz riznica kraljevskog dvora i razbio je sve zlatne predmete koje je Salomon, kralj Izraela, naèinio za Svetište Jahvino. Tako se ispunila rijeè Jahvina. (Druga knjiga o kraljevima 24, 13)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina