1. Józsue megöregedett, s igen elõrehaladt a korban. Az Úr ezért így szólt hozzá: "Öreg vagy és éltes, pedig még sok föld vár meghódításra. Ezek vannak még hátra:

2. A filiszteusok minden határa és a gesuriták egész földje,

3. a Sichortól, amely Egyiptomtól keletre folyik, egészen Ekron határáig, északon - ez a kánaániaké. [A filiszteusok öt fejedelme: a gázai, asdódi, aszkaloni, gáti és ekroni; az avviták

4. délen élnek.] A kánaániak egész földje Gázától kezdve, és a szidoniak, egészen Afekáig és az amoriták határáig,

5. azután a gibliták földje, az egész Libanonnal együtt, keleten, a Hermon-hegység lábánál elterülõ Baal-Gádtól egészen Hamat bejáratáig.

6. Elûzöm Izrael fiai elõl a hegyvidék minden lakóját, a Libanontól egészen Miszrefotig, nyugaton, az összes szidónit. Te csak oszd fel a földet sorsvetéssel Izrael fiai között, amint parancsoltam neked.

7. Itt az ideje, hogy ezt a földet feloszd a kilenc törzs, valamint Manassze fél törzse között: a Jordántól a Nagy-tengerig add nekik, nyugaton a Nagy-tenger legyen a határuk."

8. Manassze törzsének másik fele már megkapta örökségét Ruben és Gád fiaival - Mózes adta ki nekik a Jordánon túl, kelet felé Mózes, az Úr szolgája akkoriban nekik adta részül:

9. Aroer földjét, amely az Arnon völgye szélén fekszik és a várost a völgy közepén; az egész fennsíkot Medbától Dibonig;

10. Szichonnak, az amoriták királyának minden városát, aki Hesbonban székelt, egészen az ammoniták határáig;

11. továbbá Gileádot és a gesuriták meg a maachiták földjét az egész Hermon-hegységgel, végül egész Básánt Szalkáig;

12. Básánban Ognak egész birodalmát, aki Astarotban és Edreiben uralkodott és az utolsó refaita volt. Ezt a két királyt Mózes gyõzte le és ûzte el.

13. A gesuritákat és maachitákat azonban nem ûzték el Izrael fiai, ma is Gesurban és Maachában élnek, Izrael körében.

14. Csak Lévi törzse nem kapott örökséget: az Úr, Izrael Istene volt az örökrésze, amint megmondta neki.

15. Mózes Ruben fiai törzsének nemzetségeik szerint adott örökrészt.

16. Az övék lett a föld az Arnon völgye szélén fekvõ Aroertõl, s a völgy közepén elterülõ várostól, az egész fennsík Medbáig,

17. Hesbon a fennsíkon elterülõ összes várossal: Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,

18. Jachac, Kedemot, Mefaat,

19. Kirjataijim, Szibma és a Gór-hegységnél Ceret-has-Sachar;

20. aztán Bet-Peor, a Piszga lejtõje, Bet-ha-Jesimot,

21. a fennsík összes városa, továbbá Szichonnak, az amoriták királyának egész országa, aki Hesbonban székelt; õt éppúgy legyõzte Mózes, mint Midián fejedelmeit, Evit, Rekemet, Curt, Hurt, Rebát, Szichon hûbéreseit, akik az országban éltek.

22. Beor fiát, Bileámot, a jövendõmondót is kardélre hányták Izrael fiai más áldozatokkal egyetemben.

23. Így Ruben fiainak földje egészen a Jordánig terjedt. Ez lett Ruben fiainak az öröksége a nemzetségek szerint: a városok és a hozzájuk tartozó helységek.

24. Mózes Gád törzsének, Gád fiainak nemzetségeik szerint osztott örökrészt.

25. Az õ földjük lett: Jazer, Gileád összes városa, az ammoniták földjének fele egészen a Rabbával szemközt fekvõ Aroerig,

26. továbbá Hesbontól egészen Ramatham-Micpéig és Betonomig, azután Machanajimtól Lo-Debar vidékéig,

27. végül a síkságon: Bet-Haram, Bet-Nimra, Szukkot, Cafon, Szichon hesboni király birodalmának maradék része. A Jordán alkotta a határt egészen Kinneret taváig a Jordán túlsó partján,

28. kelet felé. Ez lett Gád fiainak örökrésze nemzetségeik szerint: a városok a hozzájuk tartozó helységekkel.

29. Mózes Manassze törzse felének nemzetségeik szerint adott örökrészt.

30. Az õ földjük lett: Machanajimtól kezdve egész Básán, Ognak, Básán királyának egész országa, a básáni Jair összes sátortábora, 60 város.

31. Gileád fele, valamint Astarot és Edrei, Og székhelyei Básánban Manassze fia, Machir fiainak jutott örökrészül, Machir fiai felének, nemzetségeik szerint.

32. Ezt osztotta ki Mózes Moáb pusztáján a Jordánon túl, keletre, Jerikóval szemben.

33. Lévi törzsének nem adott örökrészt: az Úr, Izrael Istene lett az örökrésze, amint megmondta neki.

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina