pronađen 497 Rezultati za: dobro

 • Ali ako ti on kaže: 'Neæu da odlazim od tebe', jer voli tebe i dom tvoj i jer mu je kod tebe bilo dobro - (Ponovljeni zakon 15, 16)

 • Nikad ne promièi njihovo blagostanje i njihovo dobro u sve dane svoje dovijeka. (Ponovljeni zakon 23, 7)

 • o zalasku sunca moraš mu vratiti zalog da on mogne spavati u svome ogrtaèu i tebe blagoslivljati. To æe ti biti dobro djelo pred Jahvom, Bogom tvojim. (Ponovljeni zakon 24, 13)

 • Ispiši na tom kamenju sve rijeèi ovoga Zakona: ureži ih dobro." (Ponovljeni zakon 27, 8)

 • Neka se nitko, èuvši rijeèi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujuæi u svome srcu: 'Bit æe mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek' povodanj utaži žeð!' (Ponovljeni zakon 29, 18)

 • I sada smo, evo, u tvojim rukama: uèini s nama što misliš da je dobro i pravo." (Jošua 9, 25)

 • znajte dobro da æe Jahve, Bog vaš, prestati goniti te narode ispred vas; oni æe vam postati zamka i mreža, bit æe biè bokovima vašim i trnje oèima vašim, sve dok se ne iselite iz ove dobre zemlje koju vam dade Jahve, Bog vaš. (Jošua 23, 13)

 • Ako ostavite Jahvu da biste služili tuðim bogovima, okrenut æe se protiv vas i uništit æe vas, pošto vam je bio dobro èinio." (Jošua 24, 20)

 • Potom podigni žrtvenik Jahvi, Bogu svome, na vrhu te gorske stijene i dobro ga uredi. Uzmi junca i prinesi paljenicu na drvima Ašere što ih u gaju nasijeèeš." (Knjiga o sucima 6, 26)

 • Gideon im reèe: "Dobro! Kad mi Jahve preda u ruke Zebaha i Salmunu, iskidat æu vam meso trnjem i draèem pustinjskim." (Knjiga o sucima 8, 7)

 • I nisu iskazivali zahvalnost domu Jerubaala Gideona za dobro što ga je uèinio Izraelu. (Knjiga o sucima 8, 35)

 • Sada, jeste li vjerno i èestito uèinili kad ste izabrali Abimeleka za kralja? Jeste li se dobro ponijeli prema Jerubaalu i njegovoj kuæi? Jeste li mu uzvratili za djela što ih za vas uèini? (Knjiga o sucima 9, 16)


“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina