1. Aadam, Seet, Enos,

2. Keenan, Mahalalel, Jered,

3. Hanok, Metusalah, Lemek,

4. Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.

5. Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.

6. Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma.

7. Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.

8. Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.

9. Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

10. Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.

11. Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,

12. patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.

13. Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,

14. sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 1. Aik. 1:15 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,

16. arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.

17. Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek.

18. Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.

19. Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.

20. Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,

21. Hadoram, Uusal, Dikla,

22. Eebal, Abimael, Saba,

23. Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.

24. Seem, Arpaksad, Selah,

25. Eeber, Peleg, Regu,

26. Serug, Naahor, Terah,

27. Abram, se on Aabraham.

28. Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael.

29. Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam,

30. Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema,

31. Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.

32. Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan.

33. Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä.

34. Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel.

35. Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah.

36. Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek.

37. Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

38. Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan.

39. Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna.

40. Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana.

41. Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran.

42. Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran.

43. Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.

44. Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

45. Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

46. Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.

47. Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

48. Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa.

49. Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa.

50. Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär.

51. Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet,

52. ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon,

53. ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar,

54. ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat.


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina