1. adelfoi h men eudokia thV emhV kardiaV kai h dehsiV h proV ton qeon uper tou israhl estin eiV swthrian

2. marturw gar autoiV oti zhlon qeou ecousin all ou kat epignwsin

3. agnoounteV gar thn tou qeou dikaiosunhn kai thn idian dikaiosunhn zhtounteV sthsai th dikaiosunh tou qeou ouc upetaghsan

4. teloV gar nomou cristoV eiV dikaiosunhn panti tw pisteuonti

5. mwshV gar grafei thn dikaiosunhn thn ek tou nomou oti o poihsaV auta anqrwpoV zhsetai en autoiV

6. h de ek pistewV dikaiosunh outwV legei mh eiphV en th kardia sou tiV anabhsetai eiV ton ouranon tout estin criston katagagein

7. h tiV katabhsetai eiV thn abusson tout estin criston ek nekrwn anagagein

8. alla ti legei egguV sou to rhma estin en tw stomati sou kai en th kardia sou tout estin to rhma thV pistewV o khrussomen

9. oti ean omologhshV en tw stomati sou kurion ihsoun kai pisteushV en th kardia sou oti o qeoV auton hgeiren ek nekrwn swqhsh

10. kardia gar pisteuetai eiV dikaiosunhn stomati de omologeitai eiV swthrian

11. legei gar h grafh paV o pisteuwn ep autw ou kataiscunqhsetai

12. ou gar estin diastolh ioudaiou te kai ellhnoV o gar autoV kurioV pantwn ploutwn eiV pantaV touV epikaloumenouV auton

13. paV gar oV an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai

14. pwV oun epikalesontai eiV on ouk episteusan pwV de pisteusousin ou ouk hkousan pwV de akousousin cwriV khrussontoV

15. pwV de khruxousin ean mh apostalwsin kaqwV gegraptai wV wraioi oi podeV twn euaggelizomenwn eirhnhn twn euaggelizomenwn ta agaqa

16. all ou panteV uphkousan tw euaggeliw hsaiaV gar legei kurie tiV episteusen th akoh hmwn

17. ara h pistiV ex akohV h de akoh dia rhmatoV qeou

18. alla legw mh ouk hkousan menounge eiV pasan thn ghn exhlqen o fqoggoV autwn kai eiV ta perata thV oikoumenhV ta rhmata autwn

19. alla legw mh ouk egnw israhl prwtoV mwshV legei egw parazhlwsw umaV ep ouk eqnei epi eqnei asunetw parorgiw umaV

20. hsaiaV de apotolma kai legei eureqhn toiV eme mh zhtousin emfanhV egenomhn toiV eme mh eperwtwsin

21. proV de ton israhl legei olhn thn hmeran exepetasa taV ceiraV mou proV laon apeiqounta kai antilegonta

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina