1. eishlqen de o basileuV kai aman sumpiein th basilissh

2. eipen de o basileuV esqhr th deutera hmera en tw potw ti estin esqhr basilissa kai ti to aithma sou kai ti to axiwma sou kai estw soi ewV tou hmisouV thV basileiaV mou

3. kai apokriqeisa eipen ei euron carin enwpion tou basilewV doqhtw h yuch mou tw aithmati mou kai o laoV mou tw axiwmati mou

4. epraqhmen gar egw te kai o laoV mou eiV apwleian kai diarpaghn kai douleian hmeiV kai ta tekna hmwn eiV paidaV kai paidiskaV kai parhkousa ou gar axioV o diaboloV thV aulhV tou basilewV

5. eipen de o basileuV tiV outoV ostiV etolmhsen poihsai to pragma touto

6. eipen de esqhr anqrwpoV ecqroV aman o ponhroV outoV aman de etaracqh apo tou basilewV kai thV basilisshV

7. o de basileuV exanesth ek tou sumposiou eiV ton khpon o de aman parhteito thn basilissan ewra gar eauton en kakoiV onta

8. epestreyen de o basileuV ek tou khpou aman de epipeptwkei epi thn klinhn axiwn thn basilissan eipen de o basileuV wste kai thn gunaika biazh en th oikia mou aman de akousaV dietraph tw proswpw

9. eipen de bougaqan eiV twn eunoucwn proV ton basilea idou kai xulon htoimasen aman mardocaiw tw lalhsanti peri tou basilewV kai wrqwtai en toiV aman xulon phcwn penthkonta eipen de o basileuV staurwqhtw ep' autou

10. kai ekremasqh aman epi tou xulou o htoimasen mardocaiw kai tote o basileuV ekopasen tou qumou

“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina